AdmWin PU i AdmWin DE

Nově nabízené verze AdmWin budou kontinuální dle legislativy pro rok 2023 i 2024 – můžete dokončovat rok 2023 a volně pokračovat se záznamy roku 2024.

Nové verze AdmWin, dle platné legislativy pro rok  2024

V účetním programu AdmWin si můžete kdykoliv změnit sazby DPH v okně po volbách v menu „Soubor“ – „Základní údaje“ v oblasti „Pro plátce DPH“. Před uložením tlačítkem OK si rozmyslete odpovědi na následné otázky k promítnutí změn sazby DPH do ceníku prací, na skladové karty, požadavků zákazníků, nabídek a do rozpracovaných zakázek. Zobrazí se dotaz:
„Došlo ke změně sazby DPH. Chcete tuto změnu promítnout na skladové karty, do ceníku prací a nabídek?“
V případě kladné odpovědi se zobrazí další dotaz:
„Vypočítat novou prodejní cenu včetně DPH?“ s možností volby:

 • „Ano“ – novou sazbou DPH bude vypočtena nová prodejní cena včetně DPH – základem je prodejní cena bez DPH, se zaokrouhlením dle aktuálního nastavení v obecných hodnotách pro zásoby. Je-li ale v nastavení obecných hodnot pro zásoby nastaven automatický výpočet prodejních a zaškrtnuto zaokrouhlování prodejní ceny včetně DPH, pak je ještě tato cena s DPH zaokrouhlena na nastavený počet míst a z takto zaokrouhlené ceny s DPH se vypočtou pomocí sazby DPH ceny bez DPH. POZOR! Tímto se změní i ceny bez DPH!!!
 • „Ne“ – novou sazbou DPH bude vypočtena cena bez DPH – základem je prodejní cena včetně DPH, tj. prodejní cena včetně DPH se nezmění. Tato volba nemá žádný vliv na nabídky a nevyfakturované položky již zaevidované ve spotřebě na zakázky. U nich se jen změní sazba DPH.

Pokud existují i nevyfakturované či dodacím listem nevydané položky v záznamu spotřeby na zakázky, zobrazí se další dotaz:
„Promítnout změnu sazby DPH i do nevyfakturovaných či nevydodaných položek ve spotřebě na zakázky?“ z důvodu možnosti vyfakturování v zákonné lhůtě ještě s původní sazbou, ve které bylo vlastní plnění. Tento proces automatické změny sazby DPH může být časově náročnější v závislosti na objemu evidovaných dat. Pokud tento bod neprovedete, je možné až při fakturaci zakázky nechat všechny položky převést do jedné zvolené sazby.

Upozornění! Z důvodu těchto přepočtů nutno každou sazbu DPH měnit samostatně, každou zvlášť!

 • 1. Krok – 1.sníženou sazbu 15% změňte na 12% a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku odpovězte kladně
 • 2. Krok – znovu z menu otevřete okno „Základní údaje“ a druhou sníženou sazbu 10% změňte na 12% . a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku opět odpovězte kladně
 • 3. Krok – znovu z menu otevřete okno „Základní údaje“ a druhou sníženou sazbu 12% změňte na 0% . a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku odpovězte záporně

Pokud máte nějaké položky, u kterých změnou zákona došlo k přesunu ze snížené sazby DPH do základní a naopak, popřípadě do 0, musíte ji u těchto položek změnit ručně.

Pokud vám ještě budou dobíhat nějaké doklady z roku 2023 se sníženou sazbou 15% nebo 10% zadejte ji do přechodné sazby DPH. Po zpracování všech dokladů z r. 2023 přechodnou sazbu vynulujte! Tím zabráníte jejímu použití i na doklady roku 2023. Přechodná sazba DPH je vyloučena z automatického seznamu DPH na vydaných fakturách a prodejkách. Lze ji použít jen při ručním záznamu DPH.

Finanční správa do 3.1.2024 ještě nevydala nové přiznání k DPH a kontrolní hlášení ani nové xml struktury pro elektronické podání a k nim kontrolní schéma xsd. I na testovacím serveru při pokusu o přiznání k DPH za 1.měsíc 2024 byla snížená sazba DPH kontrolována vůči 15 a 10% DPH. Nové přiznání k DPH a kontrolní hlášení lze také předpokládat z důvodu nového osvobození od daně dle nového § 71i-Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby s nárokem nebo bez nároku na odpočet daně, popř. jeho zahrnutí do vypořádacího koeficientu.

Novinky verze AdmWin 3.43 (24.04.2024)

 1. Přístup – evidence oprávněných uživatelů rozšířena o telefonní a e-mail kontakt na něj.
 2. Obecné – nastavitelné automatické doplňování pracovníka a tel.na něj, který doklad vystavil s volitelným blokováním přepisu.
 3. Zakázky – volitelně možnost výdeje ze skladu do mínusu dle požadavků na zakázku.
 4. Mzdy:
 • Rozlišení příspěvku zaměstnavatele na živ. a penz. pojištění na “Produkty spoření na stáří“ dle § 15a ZDP platného od 1.1.2024.
 • Nový tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti…“ platný pro rok 2024.

Novinky verze AdmWin 3.42 (13.03.2024)

 1. Při startu – doplněna možnost zobrazit upozornění na podlimitní zásoby.
 2. Zakázky – volitelné zablokování změn prodejních cen na zakázce.
 3. Faktury – rozšířeny o údaj činnost živnost, na kterou jsou a možnost na ně vybírat (filtrovat).
 4. Výpis zálohových faktur – u plátců DPH vyčíslené nevyúčtovaného DPH k platbě zálohy.
 5. Mzdy – doplněn výběr pracovníků a mezd na OZP a ostatní podle invalidity. Totéž doplněno do výpisu „Měsíční rekapitulace“.
 6. Jen DE – daňová evidence:
 • Doplněna podpora údaje „Akce“ číselníkem z interních druhů.
 • Nastavitelné potlačení upozornění na částku „Na DPH účtováno“ vyšší celkové částce platby.
 1. Jen PU – podvojné účetnictví:
 • Uživatelsky nastavitelný výpis účetní osnovy
 • Automatické doplnění činnosti do návrhu zaúčtování dle činnosti v hlavičce faktury.

Novinky verze AdmWin 3.41 (29.01.2024)

1. Obecné – rekonstrukce indexů jen na stanici klienta.
2. Import bankovních výpisů – rozšířen o načítání jednotlivých plateb kartou z KB SmartPay.
3. Faktury:
• Doplněna možnost ruční korekce automaticky mailem upomínaných vydaných faktur – určit opakovatelnost zaslání nebo vyloučit ze zasílání.
• Do nástrojové lišty vydaných faktur doplněna možnost zobrazení QR kódu pro platbu na v seznamu aktuálně nastavenou neuhrazenou fakturu.
• V přehledu dle splatnosti v nastavených horizontech doplněna možnost vybírat faktury do zadaného data buď dle jejich data vystavení nebo plnění.
4. Jen PU – podvojné účetnictví – rozšířeny možnosti načítání hodnot minulého roku volbou:
• z účetního deníku, který ještě nebyl v RÚ vymazán
• z účetního deníku v podsložce s uzavřeným rokem
• nepočítat – ponechat dříve ručně zadané (při přechodu na tento systém).

Novinky verze AdmWin 3.40 (03.01.2024)

 1. Výpisy faktur – téměř do všech výpisů doplněn možný výběr na středisko.
 2. Mzdy:
 • Upravena výpočet daně z příjmu pro rok 2024 – zrušena sleva na studenta, limit pro danění vyšší sazbou 23% snížen na 3 násobek průměrné mzdy.
 • Upraven xml výstup přehledu o výši pojistného pro r.2024.
 • Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2024.
 1. Jen DE – daňová evidence:
 • Upraven xml výstup pro podání přiznání FO za r.2023.
 • Výpočet daně z příjmu FO na r.2024 – zrušení slevy na studenta a umístění dítěte do předškolního. zařízení, v od zákl. daně odečitatelných položkách zrušeny příspěvky odborům a zkoušky ověřující výsledky vzdělávání.
 • Výpočet povinného pojištění a výstup Přehledu OSVČ za r.2023 pro sociálku i zdravotní pojišťovny. Nový výpočet záloh na r. 2024.

Novinky verze AdmWin 3.36 (14.09.2023)

 1. Adresář firem– přepracován přístup do nového ARES zavedeného Ministerstvem financí. Původní k 30.9.2023 končí. Z nižších verzích AdmWin nebude tedy ARES dostupný.
 2. Zásoby:
 • Pro zadávání položek prodejek (účtenek) si lze nastavit, po kolika zadaných znacích se má vyskakovací seznam s nabídkou položek zobrazit, popřípadě funkci vyskakovacích oken úplně potlačit.
 • Pro okno zadání příjmu/výdeje položek zásob si lze nastavit, aby se v seznamech vybraná položka označovala jen v 1 sloupci (buňce, jako v MS Excel) a nikoliv celý řádek, pro zlepšení čitelnosti tohoto řádku v případě uvolnění položky pro záznam nebo opravu přijatého/vydaného množství a ceny, a seznamy jsou deaktivovány proti nechtěnému posunutí na jinou položku.
 1. Mzdy– pro výstup přílohy k žádosti o nemocenské dávky si lze volit, jak mají být v seznamu vyměřovacích základů rok zpět období seřazena (tříděna).

Novinky verze AdmWin 3.35 (18.07.2023)

 1. Zakázky – doplněn kontrolní výpis vykonaných prací bez identifikace pracovníka, který je vykonal.
 2. Zásoby:
 • Název skladové položky rozšířen na 70 znaků a jeho automatické zalamování do 2 řádků při tisku na dokladech.
 • Účtenky (prodejky) – výpisy volitelné, jestli součtovat na číslo prodejky po skladech nebo bez ohledu na sklad do 1 řádku.
 • Číslo dodacího listu přijatého rozšířeno na 16 znaků.
 1. Jen v nástavbě pro autoservis – rozšíření evidenčních údajů o vozidle o náhon kol, převodovku a na kolik km je poslední použitý motorový olej.

 

Novinky verze AdmWin 3.34 (13.06.2023)

 1. Obecné – výstupy do tabulky z rozsáhlých dat (pohybů zásob, účetního deníku a hlavní knihy v PU) přepracovány na výstupy do souboru. Tím se sníží o polovinu nároky na operační paměť PC při exportu do MS Excel.
 2. Adresář:
 • Nový výpis firem/osob, na které není evidována žádná akce.
 • Nad sezname doplněna nová úloha hromadně odstraňující všechny firmy/osoby, na které není evidována žádná akce, v aktuálně nastaveném výběru (filtru).
 1. Mzdy – tisk výplatních lístků – volitelné zahrnutí přesčasových hodin do odpracovaných.
 2. Jen v nástavbě pro autoservis – odesílání SMS zpráv přímo z programu:
 • Upozornění na blížící se konec platnosti STK – automaticky se každý den vyberou evidovaná vozidla, u kterých se blíží datum konce platnosti STK v nastaveném předstihu, a na u nich evidovaná telefonní čísla se odešlou SMS s nastavitelným textem upozornění na tuto skutečnosti.
 • Pozvánka – upozornění na dohodnutý termín a čas zahájení zakázky – přistavení vozidla.
 • Ze zakázky – typicky při ukončení opravy/servisu.

Novinky verze AdmWin 3.33 (02.03.2023)

 1. Zakázky – přednastavení stavu zaškrtávacího pole „i minusové položky“ při fakturaci zakázky – zda má být ve výchozím stavu zaškrtnuto nebo ne.
 2. Zásoby – účtenky (prodejky) – přepracováno zadávání položek na novou účtenku:
 • Volba z jaké evidence budou položky na účtenku doplňovány přepracována na zřetelnější dlaždicové.
 • Doplněno přidávání položek z přednastavených textových řádků typu text a částka a typu text, množství x jednotková cena.
 • Doplněno rychlé přidávání ceníkových položek.
 • Doplněn výběr položek z vyskakovacího seznamu obsahujícího položky, které mají ve svém názvu-textovém popisu kdekoliv znaky shodné se zadanými.
 • Při větším množství skladových karet lze toto vyhledávání podstatně urychlit nastavením na hledání položek začínajících ve svém názvu zadanými znaky.
 1. Mzdy – upřesnění výpočtu sociálního a zdravotního pojištění při zaměstnání malého rozsahu.

Novinky verze AdmWin 3.32 (05.02.2023)

 1. Zásoby – účtenky (prodejky) – vedle jednoznačné vazby 1 účtenka = 1 výdejka, tj. jen z jednoho skladu a jedné kategorie zásob, byla volitelně doplněna možnost více výdejek na jednu účtenku. Tím se otevřela možnost:
 • Na 1 účtenku prodávat současně z více skladů.
 • Na 1 účtenku vybírat současně z více účetních kategorií zásob.
 • Prodávat výrobky – celky s automatickým výdejem skladových položek dle kusovníku do tohoto celku vstupujících.
 • Nastavení číselných řad účtenek ve vazbě buď na číslo skladu a číslo pokladny nebo jen číslo pokladny nebo nevázat na sklad a pokladnu vůbec.
 1. Mzdy – doplněny příslušné web stránky na ePortálu ČSSZ pro načtení nových tiskopisů „Přehled o výši pojistného“ platný od poč. roku 2023 a zcela nového „Oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném“, které do 1.2.2023 na tomto webu ještě nebyly, a drobné úpravy xml struktur pro jejich elektronické podání.

Novinky verze AdmWin 3.31 (18.01.2023)

 1. Mzdy – sleva na soc. poj. zaměstnavatele za pracovníky na zkrácený úvazek dle zák. 216/2022 Sb.:
 • Na kartu pracovníka doplněno zatržítko, kterým se indikuje, že je na něj uplatňována sleva a tlačítko pro vstup do jejího nastavení a el. podání oznámení.
 • Nová evidence u pracovníka na nastavení období, ve kterém zaměstnavatel uplatňuje slevu, zdůvodnění slevy – dle jakého odstavce zákona a výstup nového podání „Oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném na zaměstnance“ v elektronické i tiskové formě na ČSSZ.
 • Kontroly na kartě pracovníka, zda je u něj možné uplatnit slevu.
 • Ve vyúčtování mzdy označení uplatňování slevy, kontroly limitů pro její uplatnění a při překročení zrušení uplatnění slevy ve zpracovávaném měsíci.
 • Zaúčtování mezd – výpočet slevy na soc. poj. zaměstnavatele a její odečtení z odvodu soc. pojištění.
 • Nový „Přehled o výši pojistného“ na ČSSZ v elektronické i tiskové formě platný od 1.2.2023.
 • Upraveny výpisy „Měsíční rekapitulace“ a „Sociální pojištění“ o vyměřovací základy mezd, ze kterých je uplatňována sleva, výše slevy a její odečet od odvodu soc. pojištění.
 1. Jen PU – podvojné účetnictví – výpis zálohových faktur doplněn o třídění (řazení) dle účtů, na které byla jejich úhrada zaúčtována, s mezisoučty za jednotlivé analytiky.

Novinky verze AdmWin 3.30 (04.01.2023)

 1. Mzdy:
 • Roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za r.2022 rozšířeno o slevu na dani za zastavenou exekuci.
 • Nový tiskopis „VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ za rok 2022.
 • Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2023.
 1. Jen DE – daňová evidence:
 • Nastavení u pravidelně se opakujících závazků/pohledávek doplněno o nastavení, na co má být jejich úhrada v deníku zaúčtována.
 • Výpočet daně z příjmu FO rozšířen o slevu na dani za zastavenou exekuci, upraven xml výstup pro podání přiznání.
 • Výpočet povinného pojištění a výstup Přehledu OSVČ za r.2022 pro sociálku i zdravotní pojišťovny.

Novinky verze AdmWin 3.26 (02.12.2022)

 1. Faktury– zautomatizování záznamu DPH při připojení zálohy.
 2. Dlouhodobý majetek– mimořádné odpisy dle § 30a i pro rok 2022 a 2023.
 3. EET– kromě přehledu odeslaného zrušeno z programu.
 4. DPH:
 • Prohlížení záznamů DPH v uzavřených obdobích pro DPH. V PU navíc možnost doplnění/opravy účtování.
 • Kontrola DIČ na kódy států EU.
 1. Jen DE – daňová evidence:
 • Výpis kontroly odúčtování DPH v deníku doplněn o volbu období.
 • Volitelné nastavení – automaticky přenést hodnotu DPH z vyúčtovací faktury do platby zálohy, pokud ta byla rovna celému plnění (není nedoplatek/přeplatek).
 • Volitelné nastavení – do platby zálohy zapsat hodnotu DPH z daňového dokladu k platbě zálohy.

Novinky verze AdmWin 3.25 (28.10.2022)

 1. Zásoby– hromadný přepočet % přirážky na skladových kartách – prodejní ceny k ceně pořízení průměrné nebo volitelně k poslední.
 2. Jen DE – daňová evidence– doplněny hodnoty pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok 2023 a výpočet záloh pro rok 2023.
 3. Jen PU – podvojné účetnictví– ve výpisech účetnictví k výpisu účetního deníku doplněna možnost výstupu do tabulky pro následný export do MS Excel.

Novinky verze AdmWin 3.24 (12.05.2022)

 1. Obecné – jednodušší založení nové firmy (klienta) v účetních firmách.
 2. Adresář firem – rozšířen o druhou e-mail adresu pro fakturaci.
 3. Faktury vydané – automatické rozesílání upozornění na v termínu splatnosti neuhrazené faktury mailem:
 • Nastavení mailu pro zasílání upozornění – odesílajícího e-mail účtu, počtu dní po splatnosti, předmětu a textu zprávy.
 • Test ověřující správnost nastavení odesílajícího účtu a vhodnost nastaveného předmětu a textu zprávy.
 • Přehled o aktuálně vybraných fakturách pro odeslání upozornění.
 • Ruční spuštění hromadného odeslání upozornění nebo nastavení jeho automatického spuštění při startu programu.
 1. Mzdy – pracovní cesty – doplněno zadávání výpisů pracovních cest o před formátovaný se součty.
 2. Jen autoservis – automatické rozesílání upozornění na blížící se konec platnosti STK nebo termínu výměny motorového oleje mailem:
 • V evidenci vozidel u každého doplněno určení, zda se může mailem odesílat upozornění na blížící se konec platnosti STK nebo termínu výměny motorového oleje.
 • Nastavení mailu pro zasílání upozornění – odesílajícího e-mail účtu, počtu dní před termínem, předmětu a textu zprávy – zvlášť pro STK a zvlášť pro olej.
 • Test ověřující správnost nastavení odesílajícího účtu a vhodnost nastaveného předmětu a textu zprávy.
 1. Jen DE – daňová evidence – do přehledů a rozborů doplněn nový přehled o kumulovaných obratech za posledních 12 měsíců za delší období i v případě, kdy jsou data předchozích let v podsložkách vzniklých z vlastního jetí roční uzávěrky.
 2. Jen PU – podvojné účetnictví – do výpisů zadaného účtu nebo celé hlavní knihy doplněna volba, zda při zadání jen jednoho měsíce nebo čtvrtletí v roce do počátečního stavu uvádět obraty nebo jen zůstatek od počátku roku.

Novinky verze AdmWin 3.23 (07.03.2022)

Mzdy:

 • Nové „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022“ na ČSSZ.
 • Neopomeňte si po zaúčtování mezd za 3/2022 před předzpracováním mezd za 4/2022 nastavit v hodnotách pro mzdy „Životní minimum + náklady na bydlení:“ na částku 11 065.

Novinky verze AdmWin 3.22 (17.02.2022)

 1. Obecné– nastavitelná url adresa pro elektronická podání na FU (moje daně nebo původní daňový portál).
 2. Zásoby– přepracováno okno pro záznam příjmu/výdeje – uživatelsky rozšířitelný a upravitelný seznam skladových karet.
 3. Majetek– doplněno rozlišení, zda jde o nemovitost či nikoliv včetně zahrnutí do výběru (filtru) a nápočtu do daňového přiznání k dani z příjmu FO.
 4. Jen DE – daňová evidence– nová xml struktura pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu FO za rok 2021. Finanční správa umožnila ele. podání až 16.2.2022.

Novinky verze AdmWin 3.21 (24.01.2022)

 1. Zakázky – fakturace položek – volitelné lze zahrnout nebo potlačit položky s mínus množstvím, které nejsou vratkou.
 2. DPH – výpisy daňových dokladů – nový výpis pro kontrolu 1. a 2. snížené sazby.
 3. Mzdy:
 • Karta pracovníka doplněna o volbu, zda jej nabízet i do zakázek a záznamu vykonaných prací.
 • Lze potlačit automatický výpočet nezabavitelného minima při výpočtu srážek ze mzdy.
 • Nový tiskopis žádosti o roční zúčtování daně a žádosti o proplacení daňových bonusů – měsíční.

     4. Jen PU – účetnictví – nová xml struktura pro přenos výsledovky a rozvahy v rámci přiznání k dani z příjmu právnických  osob za 2021

Novinky verze AdmWin 3.20 (04.01.2022)

 1. Obecné– volitelné potlačení data tisku na výpisech.
 2. Adresář firem– kontrola plátce DPH v registru EU VIES.
 3. Příkazy k úhradě– volitelné zahrnutí i přeplacených pohledávek.
 4. Faktury– nastavení, zda kurz automaticky doplňovat dle data vystavení nebo dle data plnění.
 5. Mzdy:
 • Znovu zavedeno zpracování mimořádného příspěvku zaměstnavatele při nařízené karanténě dle zákona č.518/2021 Sb. pro období 1.12.2021 – 28.2.2022, dle popisu změn na verzi 3.13. Jen s úpravou období, pro které platí – byla nařízena po 1.12.2021 a trvá aspoň do 23.12.2021 – den nabytí účinnosti zákona.
 • Doplněny hodnoty pro mzdy na rok 2022.
 1. Jen PU – účetnictví:
 • Účtování o DPH k platbám záloh zpřístupněno i z jejich seznamu bez nutnosti otevření záznamu DPH k záloze.
 • Výpis účetních odpisů za zadané období i do tabulky pro export do MS Excel.
 1. Jen DE – daňová evidence– doplněny výstupy Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro sociální i zdravotní pojištění za r.2021.

Novinky verze AdmWin 3.17 (19.11.2021)

 1. Obecné – výpisy ze seznamů– přepracovány a rozšířeny o možnost uživatelského uspořádání u seznamů: DPH-ostatní daňové doklady, DPH-doklady z pokladny, Účetní deník (Přímé účtování) v PÚ, Banka a pokladna v PÚ.
 2. Mzdy
 • Úprava tisku potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) – volitelný tisk nároku a čerpání dovolené.
 • Roční vyúčtování daně – výpočet daně a daňového zvýhodnění jednotlivých pracovníků za rok 2021 a jeho tisk, při zachování zpracování a tisku za roky nižší.

Nové hodnoty pro mzdy na rok 2022 kromě stravného při pracovních cestách a životního minima + náklady na bydlení pro určení nezabavitelného minima a výpočtu exekučních srážek

Novinky verze AdmWin 3.16 (22.10.2021)

 1. DPH – změny v souvislosti s novelou zákona o DPH – zákon č. 355/2021 Sb.:
 • Úpravy v záznamu DPH na výstupu (za vlastní uskutečněná plnění) – zrušeno zasílání do členských států EU a nahrazeno prodejem zboží na dálku, přepracován záznam v režimu MOSS na OSS.
 • Nový výkaz DPH a s tím i přiznání k DPH platný od 1.10.2021 při zachování původního – dle data si systém automaticky rozliší sám.
 • Nová struktura xml pro elektronické podání přiznání DPH v režimu jednoho správního místa – OSS (DAP OSS).
 1. Jen DE – daňová evidence – v předběžném výpočtu daně a pojištění upraven výpočet daně za rok 2021 a doplněny hodnoty pro výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění na rok 2022.

Novinky verze AdmWin 3.15 (21.09.2021)

 1. Nabídky – nastavitelné počty dnů platnosti nabídky, které se budou nabízet v nově vytvářených nabídkách.
 2. Mzdy – hromadné odeslání výplatních lístků ve formátu pdf, popřípadě zašifrovaných heslem, mailem. Tato funkcionalita je zpoplatněné rozšíření.
 3. Jen PU – účetnictví – výpisy – nápočet počátečního stavu jednotlivých účtů lze omezit od zadaného data pro případy ponechání dat přes horizont roční uzávěrky.

Novinky verze AdmWin 3.14 (18.07.2021)

 1. Zálohování a obnova dat – graficky jinak odděleny. Přidáno ještě jedno upozornění, že obnova nevratně zničí aktuálně evidovaná data.
 2. Zakázky:
 • Do seznamu možností, jak fakturovat položky zakázky, doplněna možnost fakturovat všechny položky, ale v rozdělení na materiál a práce s mezisoučty za tyto skupiny.
 • Do nástrojové lišty nad požadavky na zakázku doplněna funkce „Součet“ – sečte vybrané požadavky k zpřesnění předpokládané ceny. Tatáž hodnota byla dříve součástí efektivnosti.
 1. Reklamace – celá nová evidence reklamací zákazníků:
 • Vazba na prodejní doklad, ze kterého se automaticky doplní zákazník, datum prodeje a popř. reklamovaná položka.
 • Datum podání zákazníkem, popis projevu závady zákazníkem.
 • Sledování stavu vyřizování reklamace od data podání reklamace zákazníkem až do jejího uzavření – předání zákazníkovi s možností si v seznamu reklamací dle tohoto stavu řádky nechat automaticky barvit.
 • Nastavitelné seznamy (číselníky):
  • toho, co zákazník reklamací požaduje (opravit, vyměnit, vrátit peníze)
  • stavů vyřizování reklamace s označením toho, který stav znamená uzavření reklamace
 • Vlastní vyjádření k reklamaci, vyjádření dodavatele, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Tisk reklamačního protokolu.
 1. Mzdy – zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.
 2. Jen PU – účetnictví – do tisku rozvahy v zjednodušeném rozsahu doplněna volba tisku v rozsahu pro mikro účetní jednotky nepodléhající auditu.

Novinky verze AdmWin 3.13 (31.03.2021)

 1. Ceník prací – rozšíření názvu – popisu ceníkové položky na 70 znaků.
 2. Zakázky – nastavení výchozího stavu zaškrtávátka uzavření zakázky při její fakturaci.
 3. Mzdy:
 4. Doplněny tisky tiskopisů „Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.)“ a „POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob“.
 5. Doplněno zpracování mimořádného příspěvku zaměstnavatele při nařízené karanténě dle zákona č.121/2021 Sb.:
  • Evidence neschopenek doplněna o příznak, že k evidované dočasné pracovní neschopnosti přináleží tento příspěvek.
  • Do importu neschopenek doplněno automatické vytvoření tohoto příznaku, bude-li v importované neschopence „karanténa“ nebo „izolace“.
  • Nastavitelný konec vyplácení tohoto příspěvku pro případ, že by byl jeho termín prodloužen. Přednastaven na 30.4.2021.
  • V předzpracování mezd automatický výpočet tohoto příspěvku 370,- Kč, max. do výše 90% průměrného výdělku.
  • V okně mzdy je uváděna výše tohoto příspěvku a lze změnit v záznamu o likvidaci této neschopenky tlačítkem v okně mzdy.
  • V zaúčtování mezd závazek i příkaz k úhradě na odvod sociálního pojištění snížen o hodnotu těchto příspěvků a zvýšen závazek na výplaty mezd. V PU včetně účtování.
  • Upraven výstup Přehledu o pojistném zasílaném na ČSSZ v tiskovém formátu i xml pro el. podání dle PVPOJ21 vydaného ČSSZ s platností od 3/2021 do konce roku.
  • O tento příspěvek upraveny výpisy: výplatní lístek, sociální pojištění, likvidace neschopenek, mzdový list, firemní přehled mezd a výpočty mezd.

Novinky verze AdmWin 3.12 (15.02.2021)

Mzdy – peněžní příspěvek na stravování (stravenkový paušál)
vedle stávající možnosti jej zadávat ve vyúčtování mzdy pod „Jiné nezdanitelné příplatky“, doplněna možnost jej evidovat samostatně s podporou jeho automatického výpočtu:

 • Na kartu pracovníka doplněn údaj pro nastavení výše poskytovaného příspěvku na den (směnu) – maximálně do výše osvobozené od daně z příjmu.
 • V okně mzdy doplněn nový samostatný údaj pro evidenci poskytnutého příspěvku na stravování od daně z příjmu za zpracovávaný měsíc s možností jeho případného výpočtu dle odpracovaných dní a ruční korekcí pro odpracované směny, za které náleží (nenáleží za směny na pracovní cestě, kdy vznikl nárok na stravné).
 • Tento nový údaj ve mzdě byl doplněn do výpisů: výplatní lístek, měsíční rekapitulace, výpočty mezd, příplatky podle druhů, mzdový list a firemní přehled mezd.

Jen PU – účetnictví – do předkontací doplněny body ze zaúčtování mezd: pro jiné nezdanitelné příplatky a peněžní příspěvek na stravování v rozdělení na společníky a ostatní pracovníky.

Novinky verze AdmWin 3.11 (08.02.2021)

 • Propojení s platebním terminálem:
 • Nastavení propojení v nastavení účtenek (prodejek) zadáním IP adresy a portu platebního terminálu ve vnitřní síti pro propojení pomocí protokolu TCP/IP.
 • V záznamu nových prodejek a v tisku faktur vydaných doplněno tlačítko „Platba kartou“ pro odeslání hrazené částky na platební terminál.
 • Tisk údajů o platbě kartou na účtenky (prodejky)a vydané faktury, jejich platba kartou proběhla úspěšně.
 1. Výpisy přijatých faktur – doplněny o výpis, na které zakázky bylo z každé faktury nakoupené plnění disponováno.
 2. Mzdy – výpisy:
 • Kontrola úplnosti ročního zúčtování daně z příjmu rozšířena o kontrolu promítnutí jejího výsledku do mezd k odhalení případů, kdy bylo provedeno/opravou změněno mimo zpracování mezd.
 • Nové tiskopisy „Potvrzení o zdanitelných příjmech..“ jak pro zálohovou, tak srážkovou daň, pro rok 2021 při současné existenci verze pro rok 2020.

Novinky verze AdmWin 3.10 (05.01.2021)

 • Upozornění při startu programu:
 • Přepracovány do formy seznamu s možností nastavení kolik dní před a kolik dní po termínu události upozornění zobrazovat a volba zda jednou denně nebo při každém spuštění programu.
 • Doplněna možnost zobrazování upozornění na blížící se 14. den pracovní neschopnosti u některého zaměstnance a zobrazení termináře (plánovacího kalendáře) zakázek.
 1. Importované bankovní výpisy – doplněna volba hromadného párování variabilního symbolu na číslo objednávky na faktuře.
 2. Dlouhodobý majetek – dle rozsáhlé novely zákona o dani z příjmu:
 • Zrušeno daňové odepisování nehmotného majetku nad 60 000 pořízeného po 1.1.2020 se zachováním započatého daňového odepisování nehmotného majetku pořízeného dříve.
 • Hranice pro zařazení do hmotného majetku daňově odepisovaného pořízeného od r. 2020 se zvyšuje na 80 000.
 • Doplněno zpracování a výpočet mimořádných odpisů dle §30a – pro položky pořízené v době od 1.1.2020 do 31.12.2021 zařazených do odpisové skupiny 1 a 2.
 1. Mzdy:
 • Doplněny hodnoty pro mzdy na rok 2021.
 • Upraven výpočet zálohové daně (zrušení super hrubé mzdy, danění 15% a 23%) na období od 1/2021 při zachování původního výpočtu pro období dřívější.
 • Za stropování daňového bonusu zrušeno pro období od 1/2021.
 • Upraven xml výstup Přílohy k žádosti o nemocenské dávky dle změny vydané ČSSZ 4.11.2020.
 1. Jen DE – daňová evidence – doplněny výstupy Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro sociální i zdravotní pojištění za roku 2020 s odpuštěním pojistného ve výši až minimálních záloh.

Novinky verze AdmWin 3.07 (30.11.2020)

   1. Obecné:
   • Nastavitelné automatické načítání seznamů dat (autorefresh) ze serveru.
   • U plátců DPH volitelné zadávání cen bez nebo s DPH na dokladech.
   1. Zakázky:
   • Nastavení automatické rezervace na skladě u nově zadávaných požadavků (objednaných) skladových položek.
   • Volitelné nastavení, zda při každém zavření okna zakázky vyhodnocovat plnění požadavků – podstatné urychlení zavírání okna zakázky.
   • Vystavování zálohových faktur s položkami z požadavků na zakázku (zákazníkem objednaných položek).
   • Příjem skladových položek přímo na zakázku podle na ní evidovaných požadavcích (zákazníkem objednaných položek).
   1. Zápočet – úvodní načtení nevyrovnaných faktur lze omezit zadáním počtu, kolik se jich má načíst.
   2. Mzdy:
   • Na kartě pracovníka oddělen tisk potvrzení o průměrném výdělku od tisku zápočtového listu, tisk potvrzení pro OSVČ o zaměstnání zakládajícím účast na nem. pojištění doplněn o možnost výstupu do xml pro elektronické podání.
   • Hromadný výstup výplatních lístků (pásek) ve formátu pdf pro každého pracovníka do samostatného souboru.
   • Tlačítkem spustitelný převod dnů dovolené na hodiny před zpracováním mezd za 1/2021, automatické rozlišování dnů nebo hodin při zadávání mzdy a ve všech výpisech, zda jde o dovolenou ve dnech nebo v hodinách podle roku mezd.
   1. Jen DE – daňová evidence – přepracováno vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění o odpuštění pojistného za 3.-8.2020, nový výpočet záloh na rok 2021.

Novinky verze AdmWin 3.06 (02.09.2020)

   1. Obecné:
   • Doplněna možnost deaktivace tlačítka pro fultextové vyhledávání, pokud nechtěný klik zdržuje.
   • Zobrazování textu z dlouhé poznámky (poznámkového bloku) ke každé položce u některých evidencí přímo v jejich seznamu.
   • Údaje o plátci daně pro všechna podání na FÚ přesunuty do samostatného okna volatelného tlačítkem pro opravy a doplnění téměř ze všech míst, kde se vytváří elektronické podání na FÚ.
   1. Mzdy – upraveno zadání a tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech s výstupem pro elektronické podání nebo interaktivního „pdf“ formuláře.
   2. DPH – upraven výkaz a tisk přiznání na snazší zpracování pro identifikovanou osobu, neplátce DPH.
   3. Autoservis:
   • Do zakázek doplněn údaj, zda zákazník požaduje vrátit měněné díly, který se i tiskne na zakázkovém listě.
   • V detailním přehledu spotřeby na zakázku doplněna možnost zobrazení údajů o pořízení dílu (datum doklad, dodavatel) z posledního příjmu i u skladových položek, které nebyly přijaty přímo na zakázku.
   1. Pokladny v daňové evidenci i podvojném účetnictví – přepracována vazba a zobrazení souvztažných záznamů DPH.
   2. Podvojné účetnictví – ve výpisech z účetnictví k výpisu „Měsíční výnosy/náklady“ doplněn export do Excel.

Novinky verze AdmWin 3.05 (12.07.2020)

Mzdy:

   • Nový způsob výpočtu nezabavitelného minima pro exekuční srážky ze mzdy platný od 1.7.2020.
   • Vyhodnocení prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc roku 2020 rozšířeno o určení co je a co není pracovním poměrem druhem činnosti dle číselníku ČSSZ.
   • Pracovní cesty:
    • Uzavření – uzamčení pracovních cest před změnami do zaúčtovaného data při zaúčtování náhrad.
    • Doplněno číslo zakázky se souvztažným promítáním nákladů na pracovní cestu do spotřeby na tuto zakázku.

Novinky verze AdmWin 3.04 (29.06.2020)

   1. Obecné – nastavení velikosti a typu písma (fontu) rozšířeno o možnost samostatného nastavení písma v záhlaví sloupců seznamů. Z toho důvodu přepracováno i celé nastavení fontů do okna typu seznam pro jednotlivé oblasti použití. Ve verzi pro více firem jedno nastavení platí pro všechny firmy spravované z jedné instalace AdmWin.2. Zásoby – prodejky/účtenky:
   • Zjištění hmotnosti/množství z čárového kódu, který si stanovuje uživatel, nastavením počátečních znaků čárového kódu, v němž je zakódována hmotnost.
   • Volitelné součtování shodných položek na jedné účtence při načítání položek čárovým kódem.
   1. Mzdy:
   • Upraven tisk „Potvrzení o zdanitelných příjmech….“ jak zálohové, tak i srážkové daně z příjmu za rok 2020 dle stejnojmenných tiskopisů MFin 5460.
   • Pracovní cesty – doplněno jejich samostatné zaúčtování mimo zpracování mezd.
   • Zpracování zákona o prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc r. 2020 u firem do 50 zaměstnanců:
    • Nastavení, zda jej zaměstnavatel uplatňuje a jaké byly počty zaměstnanců a jejich vyměřovacích základů za 3/2020 pro ověření možnosti si snížit pojistné s automatickým zjištěním.
    • V zaúčtování mezd kontrola, zda je možné toto snížení využít, s odmítnutím pokračování zaúčtování mezd při zjištění, že nelze: překročením počtu 50 zaměstnanců, o více než 10% nižším počtu pracovníků nebo vyměřovacího základu k 3. měsíci 2020.
    • V zaúčtování mezd výpočet sníženého pojistného zaměstnavatele až po jeho úplné prominutí, vytvoření závazku na odvod pojistného se sníženou hodnotu a v PU zaúčtování této snížené hodnoty pojistného.
    • Nový „Přehled o výši pojistného“ podávaný na ČSSZ jak elektronicky, tak v tištěné podobě.

Upraveny výpisy „Měsíční rekapitulace“ a „Sociální pojištění“ akceptující prominutí (snížení) pojistného ze zaúčtování mezd – přehled o zaměstnancích, u kterých nebylo možné prominutí pojistného.

Novinky verze AdmWin 3.03 (05.05.2020)

Mzdy – Od 1.4.2020 došlo ke zvýšení životního minima z 3 410,- na 3 860,- na jednotlivce. Tím také dochází ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. (Životní minimum + náklady na bydlení 1 osoby nově: 10 362,- Kč)

Doplněna celá nová evidence pro cestovní příkazy (pracovní cesty). K tomu:

   • Doplňování pracovníků do evidence pracovních cest, vedle vytváření dalších pomocí kopie výběr kam a účelu z nejčastějších jízd, výpočet stravného.
   • Mnoho kombinací různých výběrů z pracovních cest se součtováním.
   • V hodnotách pro mzdy nastavení sazeb stravného a volba, zda náhrady cestovních nákladů přidat ke zpracování mezd. Při volbě na přidání se v okně mzdy zobrazuje částka cestovních náhrad přidávaná k výplatě a o ni se také v zaúčtování zvyšují, cestovní náhrady doplněny do několika výpisů z mezd.
   • Jen v PÚ – v předkontacích nastavení účtů pro zaúčtování cestovních náhrad.

Autoservis – evidence poznámek a námětů co dělat na vozidle příště – při další návštěvě (zakázce).

Novinky verze AdmWin 3.02 (08.04.2020)

Mzdy:

   • V hodnotách pro mzdy nastavení překážek v práci na straně zaměstnavatele.
   • Přiřazení nastavených překážek v práci na straně zaměstnavatele do mzdy konkretnímu pracovníkovi – zadání délky trvání v počtu hodin neodpracovaných směn s automatickým výpočtem náhrady mzdy.
   • Úpravy a doplnění některých výpisů z mezd o náhrady za překážky v práci na straně zaměstnavatele: mzdové lístky, výpočty mezd, příplatky (náhrady) dle druhů.
   • Jen v PÚ – doplněna možnost nastavení účtování k jednotlivým srážkám ze mzdy u konkrétního zaměstnance odchylného od účtování ostatních srážek.

Novinky verze AdmWin 3.01 (20.02.2020)

   1. Dlouhodobý majetek – včetně drobného a nehmotného:
   • Na evidenční kartu majetku doplněny nové údaje: čárový kód, objednávka, smlouva, na základě které byl majetek pořízen.
   • Prodloužena identifikace objektu umístění na 16 znaků s výběrem z číselníku objektů umístění.
   • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku a na kartu majetku doplněna tlačítka pro vyvolání dlouhé poznámky (poznámkový blok) a vstup do evidence souvisejících dokumentů k tomuto majetku (dokladů o pořízení, technických listů, návodů, fotografií).
   • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku dále doplněno tlačítko pro rychlé zobrazení fotografie majetku a tlačítko pro nastavení číselníku objektů umístění (zkrácená identifikace doplňovaná na kartu, popis a adresa objektu, kdo jej má na starost a kontaktní tel. č. a e-mail na něj).
   1. Mzdy:
   • Upraveno zadání a výstup „Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění…“ o volitelný výstup platebních informací i pro ostatní dávky, než jen za nemoc.
   • Na kartu pracovníka doplněna tlačítka pro tisk „PROHLÁŠENÍ…“ a „ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh…“ jen pro tohoto pracovníka.
   • Do výpisů nad seznamem pracovníků doplněn hromadný tisk „ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh…“ pro pracovníky ve vybraném seznamu.
   1. DPH – výpisy – pro oba základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněna volba:
   • V oblasti období – pro celý zadaný rok.
   • Výstup všech jednotlivých plnění (celé záznamní povinnosti) do tabulky s možností exportu do Excel, csv, txt.

Novinky verze AdmWin 3.00 (10.01.2020)

   1. Tisk faktur – možnost uživatelské změny fixních textů v cizích jazycích tištěných na faktuře.
   2. Mzdy:
   • Hromadný tisk PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období) na rok 2020
   • Upraveno zadání a výstup „Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění…“ jak pro elektronické podání, tak i tištěný výstup na rok 2020. Toto podání na ČSSZ již musí být pouze elektronicky. Tisk lze podat jen ve zdůvodněných případech.
   • Doplněno nové požadované podání (tiskopis) – Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti – pouze pro elektronické podání.
   • Import (načtení) neschopenek – v souvislosti se zavedením e-neschopenek lze do účetního software AdmWin načítat informace o dočasné pracovní neschopnosti ve formátu xml, zaslaných ČSSZ. Jak dílčí zprávy o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, tak hromadně za období na základě požadavku DZDPN20.
   • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2020.
   • Volitelné nastavení, zda po všech výstupech pro elektronické podání na ČSSZ vyvolat ePortál ČSSZ pro kontrolu a vlastní elektronické podání s upravitelnými url adresami pro jednotlivé druhy podání.
   1. DE – daňová evidence:
   • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za rok 2019 – přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
   • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za rok 2019 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
   • Tisk přehledů pro OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovny.

Novinky verze AdmWin 2.95 (28.11.2019)

   1. Obecné – uživatelsky nastavitelná velikost a typ fontu do zadávacích polí ve formulářových oknech.
    2. DPH – výpisy – volitelné nastavení výpisu celého názvu, adresy a IČO dodavatele/odběratele do 2. řádku dokladu v základních výpisech přijatých i uskutečněných plněních.
    3. Zakázky:
   • Do seznamu zakázek doplněn sloupec s celkovou cenou s DPH z dosud nevyfakturovaných na zakázku spotřebovaných položek.
   • V nastavení tisku zakázkových listů doplněna možnost potlačení tisku cen u spotřebovaných položek.
   1. Nabídky – do výběru nabídek pro přecenění nebo doplnění položek na doklad doplněna volba zda ve výběru zobrazí nabídky všechny nebo jen nabídky na firmu na zpracovávaném dokladu.
    5. Zásoby – prodejky – doplněno tlačítko pro odložení zadaných položek pro zpracování na jiném dokladu (faktuře, dodacím listě) pro případy, kdy se zákazník po zadání položek prodejky rozhodně neplatit v hotovosti ani kartou.
    6. Dlouhodobý majetek – na karty dlouhodobého majetku doplněn údaj pro sledování čísla pořizovacího dokladu a jeho tisk na inventární kartu.
    7. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění – doplněny hodnoty pro výpočet vyúčtování za rok 2019 a záloh na rok 2020.

Novinky verze AdmWin 2.94 (20.06.2019)

   1. Obecné – nastavitelná sw komponenta pro převod tisků do PDF.
    2. Zásoby – volitelné automatické zalamování názvů při tisku na štítky, prodejky/účtenky – více rozpracovaných účtů současně.
    3. Nabídky – možnost zjednodušeného zadání neskladových položek, přecenění i v případě slev na položku, upravitelné % přirážky u každé položky.
    4. Faktury vydané – do voleb automatického zaokrouhlení vráceno zpět zaokrouhlení bez dopadu do DPH nebo s dopočtem DPH s ohledem na formu úhrady.
    5. Mzdy:
   • Zrušení karenční doby od 1.7.2019 – u neschopenek do tohoto data jsou první 3 dny bez náhrady, u neschopenek začínajících od tohoto data včetně se počítá náhrada od první pracovní směny.
   • V důsledku změny sazby soc. pojištění hrazeného zaměstnavatelem na 24,8% v průběhu roku přepracováno mnoho výpisů z mezd a roční zúčtování daně zaměstnanci – snížením odvodu soc. poj. zaměstnavatele se drobně v půlce roku mění i super-hrubá mzda pro výpočet daně.
   • Nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ platný od 1.8.2019 (už za mzdy 7/2019) – při ponechání původního – systém dle období mezd použije příslušný.
   • Nový výpočet exekučních srážek ze mzdy platný od 1.6.2019 dle nařízení vlády č.91/2019 Sb. – musí se použít již pro zpracování mezd za 6/2019.
   • Do mzdy a na mzdový list doplněn údaj „Nepeněžitá plnění od daně osvobozená“ – částky příjmů od daně osvobozených.
   1. DPH:
   • Nový tiskopis přiznání včetně úprav v zadávacím okně o daň z oprav nedobytných pohledávek dle § 46 a násl. a § 74a ZDPH.
   • V záznamech DPH jak za uskutečněná tak i přijatá zdanitelná plnění doplněn příznak, že se jedná o opravu nedobytné pohledávky.
   • Nová xml struktura kontrolního hlášení, která se automaticky použije pro všechna podání od 1.10.2019 při současné existenci původní, která bude používána do té doby.

7. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění – sazba nemocenského pojištění OSVČ se od 1.7.2019 snižuje na 2,1% – minimální pojistné do 7 měs. je 138,- od 7. měs. 126,-.

8. Autoservis – sledování data poslední výměny motorového oleje a volitelné upozorňování na potřebu jej vyměnit

Novinky verze AdmWin 2.93 (25.04.2019)

Úpravy dle zákona 80/2019 Sb. („daňový balíček“)

   1. DPH
   • Odstraněno zaokrouhlování DPH – od nastavení v základních údajích až po výpočty daně v jednotlivých evidencích – různých druhů dokladů.
   • Výpočet DPH z celkové částky včetně daně dle zákona 80/2019 Sb. („shora“) při zachování původního výpočtu – algoritmus výpočtu se použije dle data v záznamu DPH – před 1.4.2019 původní, od 1.4. nový.
   • Automatické zaokrouhlování na celé koruny jen na vydaných fakturách a prodejkách (vystavených účtenkách) hrazených v hotovosti. Zaokrouhlení u plateb v hotovosti se do DPH nezahrnuje.
   • V souvislosti s tím možnost potlačení upozornění na rozdíl menší 0,5 při neshodě součtů základů daně a daně na celkovou částku pokladního dokladu (jde o zaokrouhlovací rozdíl).
   • Na opravný daňový doklad se vždy tiskne DUZP – den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.
   1. Rozpis DPH do EET – na stvrzenkách a pokladních dokladech bez záznamu DPH a vazby na fakturu upraven výpočet základu a daně z celkové částky dle zák. 80/2019 Sb..
    3. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně z příjmu při uplatnění výdajů procentem z příjmů pro rok 2019 – zvýšeny limity těchto výdajů dle zák. 80/2019 Sb. na dvojnásobek, tj. zadané procento ze 2 000 000.
    4. Nabídky – hromadná změna sazby DPH u všech položek na jednu zvolenou (např. položky v základní sazbě se po zabudování do stavby pro ocenění stavby v ceně s DPH převedou do snížené sazby).

Novinky verze AdmWin 2.92 (01.03.2019)

   1. Adresář firem – ověření plátce DPH ukládáno a zobrazováno, kontrola jen 1x za den, výběr bankovního účtu z registrovaných na FÚ.
   2. Účtenky přijaté – úpravy tisku, tisk jen nastaveného dokladu z jejich seznamu.
   3. Zásoby – výpisy – položek bez pohybu – možnost vyloučit nové.
   4. Mzdy:
   • Na kartu pracovníka doplněno datum sjednaného konce pracovní smlouvy na dobu určitou, pro měsíční mzdu rozdělení na základ a osobní ohodnocení.
   • Nastavitelné omezení počtu exekučních srážek zahrnovaných v předzpracování do mzdy z nastavených srážek.
   1. PU – podvojné účetnictví – výpisy – u výpisu „Rozpor účt. plateb k fa“ volitelné určení, zda posuzovat k datu plnění nebo k datu vystavení na faktuře

Novinky verze AdmWin 2.91 (30.01.2019)

   1. DPH – blokování období proti nechtěnému záznamu DPH u čtvrtletních plátců po podání měsíčního KH (měsíční uzavírání u čtvrtletních plátců).
   2. Mzdy:
   • Roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti s výstupem v xml pro podání přes EPO2.
   • Výpis čerpání dovolených doplněn o volbu jen přehledů čerpání a zůstatků dovolené za celý rok na jednom řádku pro jednoho pracovníka.
   1. EET – upozorňování na blížící se konec platnosti podpisového certifikátu při startu programu.
   2. PU – podvojné účetnictví:
   • Volitelné nastavení, zda kurzový rozdíl účtovat na středisko faktury.
   • Centrální volitelné potlačení účtování jednotlivých příjemek/výdejek zásob do účetnictví.
   1. Autoservis – evidence uskladněných pneumatik rozšířena o výšku dezénu pneu na přední a zadní nápravě zvlášť, rok výroby pneu, počet najetých km, poznámka rozšířena o další řádek.

Novinky verze AdmWin 2.90 (04.01.2019)

   1. Roční uzávěrka – volitelné odstranění záznamů o odeslání do EET starších období (do zadaného data).
   2. Mzdy:
   • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2018 včetně nového tiskopisu.
   • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
    • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň … za období 2018 i 2019
    • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně … za období 2018 i 2019
   • V celkovém přehledu mezd a přehledu mezd konkrétního pracovníka volaného z jeho karty doplněn přehled zda pracovník měl v daném měsíci podepsáno prohlášení k dani, danění dle §6 odst.4, počet odpracovaných hodin a přesčasů se součtováním v zadaném výběru (období).
   • V seznamu pracovníků doplněn sloupec s počtem odpracovaných hodin od počátku roku, kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
   • Ve zpracování mezd kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
   • Doplnění hodnot pro mzdy na rok 2019 – volitelně tlačítkem nebo při předzpracování mezd za 1.měsíc 2019.
   1. PU – podvojné účetnictví – nastavení a tisk výsledovky a rozvahy v angličtině.
   2. DE – daňová evidence:
   • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r. 2018 – přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
   • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za r. 2018 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
   • Tisk přehledů pro OSVČ za r. 2018 pro zdravotní pojišťovny.

Novinky verze AdmWin 2.87 (11.12.2018)

   1. Pracovníci – mzdy:
   • V nastavení hodnot pro mzdy doplněn údaj životního minima s náklady na bydlení pro výpočty nezabavitelného minima a exekucí.
   • Na kartu pracovníka doplněn údaj o počtu vyživovaných osob pro výpočet exekucí s automatickým výpočtem nezabavitelné části mzdy.
   • Do srážek ze mzdy doplněno rozdělení zákonných pohledávek na přednostní a nepřednostní a datum, odkdy srážka platí.
   • Zápočtový list upraven dle nové úpravy srážek ze mzdy.
   • Do okna mzdy doplněn výpočet exekučních srážek.

Novinky verze AdmWin 2.86 (04.12.2018)

   1. Obecné – nastavení, zda povolit či nepovolit otevírání více oken (dokladů) z jedné evidence.
    2. Zakázky, vydané faktury, vydané dodací listy – doplněna možnost přecení položek dle evidované nabídky.
    3. EET:
   • Volitelné nastavení odesílání rozpisu DPH do EET i z nedaňových dokladů (stvrzenka, zálohová faktura).
   • Doplněna možnost na stvrzenkách a pokladních příjmových dokladech bez záznamu DPH provést rozpis DPH do EET odesílané tržby na základ daně a DPH s možností určení zvláštních režimů DPH (použité zboží, cestovní ruch).
   1. Daňová evidence – v předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování OSVČ za rok 2018 a záloh na rok 2019.

Novinky verze AdmWin 2.85 (18.10.2018)

1. Obecné:

 • Vedle standardní Windows maximalizace vnitřních oken i jen roztažení na celou plochu.
 • Výpisy ze seznamů pracovníků, celkového přehledu mezd a deníku DE přepracovány a k přeformátovaným výpisům doplněna volba jen prostého opisu aktuálně zobrazeného seznamu s jeho uživatelským uspořádáním sloupců.

2. Slevy na položku – při záznamu z ceníku prací na doklad s přenosem původní ceny, slevy a nové ceny od zakázky až na fakturu, stejně jako bylo dosud jen u skladových položek.

3. Zakázky:

 • Volitelné vyhodnocení efektivnosti zakázky jen k prodejním cenám na zakázce nebo až k fakturované částce.
 • Při záznamu řádku na přijatých dokladech (přijaté faktuře, přijatém dodacím listě), které jsou současně subdodávkou na zakázku, doplněna možnost zadat i prodejní cenu této položky na zakázce bez nutnosti doplňovat ji až na zakázce.

4. Faktury:

 • U faktur vydaných odeslaných do EET uvolněna možnost změnit jen text řádků.
 • U faktur přijatých doplněna možnost zadání č. daň. dokladu a data uplatnění odpočtu (přijetí) ještě v hlavičce před zaevidováním a ne až v záznamu DPH.
 • Jen v DE – nastavení, jak bude platba této faktury do deníku zaúčtována.

5. Pracovníci – mzdy:

 • V tisku výplatních lístků (pásek) volitelné potlačení tisku rodného čísla pracovníka.
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj pro korekci čerpaných dnů dovolené načítaných z mezd.
 • Doplněno nastavení a zpracování sick days – nastavení, zpracování ve mzdě s náhradou průměrem, přehled čerpání.

Novinky verze AdmWin 2.84 (02.07.2018)

1. Kontrola přístupu:

 • Zavedeny další body – funkce v systému, ke kterým je možné zamezit přístup pouze pro určené přihlášené uživatele.
 • Volitelně nastavení logování všech exportů dat a výpisů – tisků při zvýšeném riziku úniku dat. K tomu přehledy kdy, kdo a co exportoval nebo vytiskl.

2. Účely GDPR – nastavení účelů, pro které jsou osobní údaje v organizaci zpracovávány včetně nastavení po jakou dobu mohou být zpracovávány. Využijí se následně k přiřazení konkrétním osobám v adresáři firem, kontaktech a pracovnících k vyhodnocení oprávněnosti zpracování jejich osobních údajů a data do kdy mohou být zpracovávána.
3. Adresář firem a kontakty:

 • Doplněn příznak, zda se jedná o fyzickou osobu – subjekt údajů dle GDPR a k tomu datum, do kterého souhlasil se zpracováním osobních údajů a zda se neodhlásil ze zasílání různých zpráv, newsletterů apod..
 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů, usnadnění plnění povinnosti přístupu subjektu k jeho datům, hromadné automatické vymazání po odsouhlasení návrhu.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů a v případě poskytnutí souhlasu stiskem tlačítka automaticky k této osobě doplnit účel a datum platnosti souhlasu pro následné výše uvedené vyhodnocování oprávněnosti zpracování.
 • Úpravy pro promítnutí změn na již evidované doklady včetně jejich anonymizace v případě, že subjekt údajů požádá o jejich výmaz a není jiný zákonný důvod proč je evidovat.

4. Pracovníci – zaměstnanci:

 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů.
 • Povoleno vymazání karty pracovníka, i když má evidovány mzdy po vytištění všech předepsaných dokumentů (mzdové listy, ELDP apod.) po 2 letech po ukončení pracovního poměru

Novinky verze AdmWin 2.83 (09.05.2018)

1. Importy řádků dokladů – do lokální nabídky na fakturách, dodacích listech a zakázkách doplněna volba importu z MS Excel. V zadávacím okně pro import je definice struktury (sloupců) pro import dat. Pomocí této funkce lze do dokladů nahrát řádky typu text a částka nebo text, množství a jednotková cena.
2. Přecenění řádků – faktury vydané i zálohové vydané – doplněna funkce přecenění řádků zadaným koeficientem – hromadná změna prodejních cen s určením, která cena je pro výpočet výchozí hodnotou (stávající na dokladu, průměrná cena pořízení, poslední nákupní, aktuálně platná v cenících v jednotlivých cenových úrovních).
3. Skupiny řádků – funkce doplnění skupiny řádků, která byla jen na fakturách, doplněna i na prodejky (vydávané účtenky), zakázky a vydané dodací listy.
4. Přecenění zásob – rozšířeno o možnost určení výchozí ceny s DPH a zaokrouhlení ceny s DPH na určený počet desetinných míst s přesným zpětným výpočtem ceny bez DPH z této zaokrouhlené ceny s DPH.
5. DE – daňová evidence – účtenky přijaté – do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro přímý záznam její úhrady do deníku příjmů a výdajů stejně jako na fakturách.

Novinky verze AdmWin 2.82 (29.03.2018)

1. Zásoby:

 • Prodejky – účtenky vydané a vydané dodací listy – doplněna funkce přecenění zadaným koeficientem s určením výchozí ceny pro výpočet – nákladové poslední nebo průměrné, z prodejních cen v některé ze 3 úrovní na kartě nebo stávajících na dokladu.
 • Dodací listy přijaté – doplněna možnost zadání k jednotlivým řádkům souvztažného zápisu do spotřeby na zadanou zakázku, stejně jako je tomu na přijatých fakturách.
 • Výpisy – doplněn nový kontrolní výpis k odhalení případů nesouladu skladových pohybů na doklady způsobených dočasnými výpadky sítě. el. proudů aj. poruch zápisů do úložiště dat.

2. PÚ – účetnictví (podvojné) – výpisy – nový výpis nákladů a výnosů po jednotlivých účtech rozdělený do 12 měsíců od počátečního data.

3. Autoservis:

 • Do zakázky doplněno schvalovací číslo leasingové společnosti nebo likvidačního protokolu pojišťovny včetně jeho tisku na zakázkový list.
 • Volitelný tisk data a času předání vozidla zákazníkovi na zakázkový list.
 • V evidenci opravovaných vozidel na kartu vozidla doplněny údaje o poslední výměně motorového oleje – datum, stav km, značka a druh oleje

Novinky verze AdmWin 2.81 (05.03.2018)

Faktury – doplněna volba v menu a s ní spojené funkce pro opakované – pravidelně se opakující pohledávky. Podobné, jako pro závazky. Tj.

 • nastavení ke komu, v jaké výši, v jakých termínech a s jakými daty se mají zakládat, včetně záznamů DPH, popř. zaúčtování
 • funkce pro jejich automatické vygenerování k zadanému datu
 • automatické spuštění jejich vygenerování při startu programu

DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění doplněn o nastavení a tisk přehledu odvodů – daně a pojištění za zpracovávaný rok a záloh na následující, včetně čísel účtů, variabilních symbolů, termínů a poznámek. Pod tento soupis je možné doplnit delší průvodní text. Vhodné především pro účetní firmy předávající tyto informace svým klientům.

Novinky verze AdmWin 2.80 (05.01.2018)

1. Obecné – volitelný tisk čísla dokladu i ve formě čárového kódu na fakturách, dodacích listech, zákázkových listech, nabídkách, poptávkách a objednávkách.

2. Faktury vydané – volitelný tisk DUZP i na dobropisech (opravných daňových dokladech).

3. Mzdy:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2017 zpětně platných včetně nového tiskopisu.
 • Evidence neschopenek a výstup přílohy k žádosti o nemocenské dávky – rozšíření o otcovskou poporodní péči a další změny dle nového formuláře Přílohy k žádosti včetně úprav xml výstupu pro elektronické podání.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň … za období 2018
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně … za období 2018

4. EET – volitelné nastavení, zda odesílat i účtenky placené kartou a zda na účtenkách tisknout DIČ.

5. DE – daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2017 – doplněna možnost volby využití nižšího limitu max.výdajů při uplatnění výdajů procentem z příjmů a tím využití slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ za r.2017 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2017 pro zdravotní pojišťovny. K datu uvolnění této verze VoZP a ZPŠ jej ještě nezveřejnily.

Novinky verze AdmWin 2.76 (04.12.2017)

1. Kurzy měn – úprava automatického doplňování kurzů měn na doklady z kurzovního lístku ČNB.

2. Zakázky:

 • Doplněna možnost vyúčtování a ukončení zakázky na účtenku – prodejku.
 • Výstup efektivnosti zakázek do tabulky s možností exportu do Excelu.

3. Mzdy – doplněny hodnoty pro rok 2018.

4. DPH – promítání změny DIČ dodavatele – odběratele do záznamů DPH i v uzavřeném období – řešení chyb na kontrolním hlášení z uzavřeného období.

5. DE – daňová evidence:

 • V okně pro záznam do deníku příjmů a výdajů doplněna možnost výběru dodavatele – odběratele z adresáře firem před záznamem DPH, tj. přesunuta z tisku pokladního dokladu.
 • V okně se seznamem záznamů v deníku příjmů a výdajů doplněna možnost přidat si sloupec zobrazující název dodavatele-odběratele (z přiřazených faktur, účtenek a pokladních dokladů).
 • V předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování za rok 2017 a záloh na rok 2018.

Novinky verze AdmWin 2.75 (11.10.2017)

1. Obecné – rozšíření možností uživatelského nastavení oken dokladů s řádky – faktura, dodací list, zakázka, nabídka, poptávka, objednávka, přijatá účtenka:

 • Změnou jejich velikosti (tažením za okraj) nad výchozí, se automaticky zvětšuje i oblast s řádky tohoto dokladu, prvky pod tímto oknem (obvykle celkový součet řádků) se drží spodního okraje okna a odsouvají se automaticky dolů.
 • Změněnou velikost okna lze uložit včetně vlastního uspořádání pořadí a šířky sloupců řádků dokladu.
 • Sloupce řádků si lze obarvit (pozadí nebo písmo), upravit texty jejich nadpisů, popřípadě doplnit o další, standardně nezobrazované údaje.
 • Možnost uživatelského nastavení typu a velikosti písma pro řádky dokladů.
 • Vyvolání těchto možností voleb lokální nabídkou (pravým tlačítkem myši) nad řádky jakéhokoliv dokladu nebo speciálním novým tlačítkem.

2. Zásoby – volitelné nastavení, zda při předání ze skladu na sklad na přijímací skladové kartě změnit poslední cenu nákupní podle vydávajícího skladu a tím popřípadě na ni přepočítat prodejní ceny.
3. DPH – úpravy v záznamu DPH k platbě zálohy v cizí měně a tisk daňového dokladu k platbě zálohy v cizí měně.

Novinky verze AdmWin 2.74 (10.07.2017)

1. Adresář firem:

 • Import (načtení – nahrání) adresáře z xls souboru – z sloupců xls tabulky uspořádaných dle zobrazované definice (popisu) jejich struktury v AdmWin nebo úpravou této definice v AdmWin. Vhodné nejen pro počáteční importy. Lze importovat kdykoliv, popřípadě jen provést aktualizaci – vyplněnými údaji v xls tabulce se přepíší údaje v AdmWin u již evidovaných firem.
 • Tisk adres na tiskopis poštovního podacího lístku přepracován do novějšího tiskopisu České pošty č. T11-036A (03-11).

2. Zásoby – změny skladových karet – import skladových karet z xls souboru. Podobně jako u adresáře firem – nastavitelná struktura sloupců údajů, které se budou importovat. Lze importovat jak nové skladové karty včetně množství na skladě (pro počáteční importy dat), tak i jen provádět aktualizace u již evidovaných skladových karet jen údaji, které jsou ve sloupcích xls vyplněny. Tím je dána možnost hromadné aktualizace cen – tzv. „nahrání“ ceníků z jiných zdrojů.
3. Faktury – přijaté i vydané:

 • K exportu seznamu faktur do Excel doplněn samostatný export do xls v pevně definované popsané struktuře včetně záznamů DPH (rekapitulace DPH) nebo ve formátu ISDOC přímo ze seznamu faktur.
 • Import faktur z xls souboru – podobně jako u adresáře nebo zásob si lze uživatelsky nastavit sloupce, které se budou importovat včetně rekapitulace DPH, ze které se vytvoří záznamy DPH do záznamní povinnosti k DPH. Lze importovat jen ještě neevidované faktury. Vhodné nejen pro počáteční stav, ale jako průběžné přenosy s jinými systémy, např. e-shopů.
 • Import faktur dodaných elektronicky ve formátu ISDOC.

4. Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) – volitelně lze na něj tisknout logo popř. razítko a podpis stejně jako na jiné doklady.

 

Novinky verze AdmWin 2.73 (20.06.2017)

1. Obecné:

 • Vyřešeno zobrazování neúplného data po instalaci Windows 10 Creators Update, byť už i Microsoft připravuje opravný balíček, za cenu mnoha grafických úprav v programu.
 • Možnost vypnutí vizuálních stylů aplikujících uživatelské nastavení zobrazování oken a jejich ovládacích prvků ve Windows.

2. Faktury vydané – výstup ve formátu ISDOC.
3. DPH:

 • Rozšíření číselníku kódů pro přenesenou daňovou povinnost dle zákona 170/2017 Sb. a nových pokynů ke kontrolnímu hlášení.
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení číselníku kódů přenesené daňové povinnosti.

4. Mzdy – zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč ročně promítnuto do měsíčních hodnot pro mzdy 2017.
5. DE – daňová evidence – úpravy ve výpočtu daně z příjmu dle zákona 170/2017 Sb.:

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč pro r.2017.
 • Snížení stropu výdajů při použití paušálních výdajů procentem z příjmů.
 • Možnost využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění i při použití paušálních výdajů procentem z příjmů – při snížených stropech výdajů již i v r.2017.
 • Do rozhodujících příjmů pro nárok na daňový bonus ve vztahu k 6 násobku min. mzdy se započítávají jen příjmy dle §6 ze závislé činnosti a §7 podnikání.

Novinky verze AdmWin 2.72 (13.04.2017)

1. Požadavky zákazníka – nastavení výchozího zaškrtnutí dodržení prodejní ceny při záznamu nového požadavku ze strany zakázek, adresáře firem a zásob. Přijaté objednávky z e-shopu nebo vytvořené z nabídky mají vždy zaškrtnuto.
2. Zásoby – prodejky (účtenky) – v zadávacím okně nové prodejky v režimu:

 • Výdeje skladových položek čárovým kódem možnost dočasně přehodit na zadání nové položky přímo ručně zadaným číslem skladové karty.
 • Zápisu položek kusy x cena je možné po nastavení zadat i název položky – textový popis.

3. Mzdy:

 • Neschopenky – číslo rozhodnutí o dočasné prac.neschopnosti rozšířeno na 20 znaků.
 • Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou i srážkovou daň dle vzorů MFin pro rok 2017 při současné existenci stejnojmenných za r.2016.

4. Autoservis:

 • Evidence opravovaných aut rozšířena o údaje o zimních a letních pneumatikách (značka, rozměr, disk, rok výroby, datum montáže na auto) se zápisem do evidence uskladněných pneumatik, a dále o jméno, telefon a e-mail na řidiče nebo toho, kdo se o auto stará za zákazníka, který má více aut.
 • Evidence uskladněných pneumatik rozšířena o cenové údaje pro vyúčtování uskladnění s výpočtem za každý den uskladnění a o údaje označující přesné místo jejich uskladnění (řada, regál, buňka).
 • Tomu upraven tisk předacího protokolu o uskladnění a možnost nastavení jeho tisku na papír formátu A4 nebo A5.
 • Tlačítkem lze provést zápis vyúčtování uskladnění z evidence uskladněných pneumatik na zakázku nebo prodejku.

Novinky verze AdmWin 2.71 (25.01.2017)

1. Adresář firem – doplněna kontrola přístupu k zobrazení i výpisů nákupů a prodejů.
2. Zakázky – úživatelské barvení zakázek v jejich seznamu dle stavu rozpracovanosti.
3. Zásoby:

 • Volitelné potlačení zobrazení storen v zobrazení pohybů skladové karty.
 • Výpisy – analýzi prodejnosti – možnost výstupu do tabulky s exportem do MS Excel.
 • Prodejky (účtenky) – v přehledu doplněn sloupec s číslem pokladny, výběr (filtr) na zadanou pokladnu, součtování (sumace) za nastavení výběr prodejek.
 • Prodejky (účtenky) – volitelný tisk textového označení – adresy provozovny.

4. Tisk faktur – vedle QR Platba možnost tisku QR kódu QR Platba + Faktura.
5. Zálohování – přenos dat – z přenosu dat vyjmuto nastavení EET – to je pouze součástí zálohy.

Novinky verze AdmWin 2.70 (09.01.2017)

1. Faktury:

 • V nastavení forem úhrady doplněny sloupce pro označení formy úhrady v němčině a angličtině, které se použijí při tisku v příslušné jazykové mutaci tisku faktury.
 • procento penalizace (denní úrok z prodlení) rozšířen na 7 desetinných míst s promítnutím až do tisku a archivu upomínkového a penalizačního dopisu.

2. Nabídky a poptávky – tištěný název rozšířen na 35 znaků.

3. Zásoby – výdej dle nabídky – do zadání skladových položek pro výdej se zapíší skladové položky z vybrané nabídky, které jsou skladem, v ceně a množství z nabídky.

4. DPH:

 • Rozšíření přenesené daňové povinnosti o další skupinu plnění – 21 – poskytování elektronických komunikací.
 • Ověření spolehlivosti plátce DPH – dle pokynů GFŘ přepracováno na šifrovanou komunikaci (https) se servery FÚ.

5. DE – daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 – doplněna sleva na dani na EET, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2016 s výstupem v xml pro el. podání „Přehledu…“ nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2016 a tisk „Přehledu OSVČ za rok 2016“ pro většinu zdravotních pojišťoven.

6. PU – účetnictví – do přednastavených výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů v EPO2 pro jejich přenos do příloh k přiznání k dani z příjmu PO za r.2016.

Novinky verze AdmWin 2.66 (12.12.2016)

EET – elektronická evidence tržeb:

 • nastavení údajů pro zasílání do EET: – od kdy, provoz, pokladní místo, certifikát, ověřovací mód, zjednodušený režim, výchozí nastavení pro odesílání pokladních příjmových dokladů/stvrzenek, zda při startu zkusit automaticky odeslat účtenky, které se nepodařilo odeslat z důvodu nefunkčního připojení na internet nebo nedostupnosti serveru správce daně.
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) – podléhají EET – elektronická evidence tržeb – vždy od data z nastavení EET a jsou odesílány ihned při svém ukončení včetně storen (zrušení prodejky).
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) – tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ – i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • formy úhrad faktur – určení, které formy úhrad (v hotovosti, kartou) podléhají EET.
 • vydané faktury – seznam – doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr faktur ze seznamu doplněn o možnost výběru na faktury do EET odeslané a neodeslané.
 • vydané faktury – tisk – v případě, že faktura podléhá EET, tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ – i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • vydané faktury – opravy – u faktur, které byly odeslány EET, jsou omezeny – není možné změnit částky, formu úhrady, řádky včetně záznamů DPH, zrušit (vymazat) fakturu.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – seznam – doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr dokladů ze seznamu doplněn o možnost výběru na do EET odeslané a neodeslané.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – jednotlivé – doplněno zaškrtávací pole určující, zda doklad odeslat do EET – jde-li o úhradu vydané faktury, která nebyla do EET odeslána, bude ve výchozím stavu zaškrtnuto jinak dle nastavení.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – tisk – v případě, že doklad podléhá EET, budou na ní vytištěny údaje o do EET odeslané účtence stejné, jako v případě u faktur nebo prodejek.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – opravy těch, které podlehly EET, budou omezeny – nebude možné změnit částky, záznamy DPH, zrušit (vymazat) doklad
 • odeslání účtenek do systému EET správce daně a přijetí potvrzení s FIK – fiskálním kódem nebo chybové zprávy, proč bylo přijetí do EET odmítnuto.
 • samostatný přehled o odesílání do EET s identifikačními údaji jednotlivých odesílaných zpráv, úspěšnost odeslání – zda byla zpráva přijata systémem EET správce daně, vrácený FIK – fiskální kód nebo identifikace chyby, proč nebyla zpráva o tržbě přijata, možnost opakovaného odesílání zpráv jednotlivě nebo hromadně po případném výpadku připojení k internetu, možnost výběrů odesílaných zpráv o tržbách do EET dle období, z jakých dokladů přišly, stavu úspěšnosti odeslání, součet nebo výpis těchto vybraných odeslání do EET.
 • doplnění kontrol přístupu uživatelů k novým funkcím – k nastavení EET a přehledu odesílaných záznamů o tržbách.

Upozornění:
EET je funkční až od Windows Vista – Windows 7 !
Na Windows XP již nejede požadovaný hash algoritmus SHA256 a zabezpečení síťové komunikace HTTPS/TLS.
Současně musí být ve Windows i NET Framework minimálně verze 3,5 zajišťují aktualizace Windows.

Novinky verze AdmWin 2.65 (15.09.2016)

1. DPH:

 • Zapracován nový tiskopis přiznání k DPH 25 5401 MFin 5401 – vzor č.20.
 • V okně pro vytvoření přiznání k DPH doplněn výběr hlavní hospodářské činnosti z číselníku cz-nace s automatickým doplněním jeho kódu pro elektronické podání.

2. Faktury – výpisy – volitelné, zda rozhodným pro zařazení do vypisovaného období je datum plnění nebo datum vystavení faktury. Do většiny výpisů doplněn sloupec s datem vystavení vedle data plnění nebo se dle této volby mění datum vypisované faktury.
3. Použití ceníku prací – doplněna možnost jeho redukce a zadání množství a cen dle vybrané nabídky. Je-li na zpracovávanou firmu jen jedna nemusí se ani vybírat.
4. Mzdy:

 • Volitelné nastavení, zda náhradu mzdy za nemoc počítat i za dny svátků připadajících na pracovní dny u pracovníků, u nichž je nastaveno nepočítat náhradu mzdy za svátky.
 • Srážky z mezd – u zákonných pohledávek a exekucí doplněno, kolik bylo již bylo splaceno u předchozích zaměstnavatelů nebo před zahájením zpracování mezd v tomto účetním software, s automatickým dopočtem kolik bylo zaplaceno z evidovaných mezd, kolik celkem a kolik zbývá doplatit. V souvislosti s tím upravena i příprava a tisk zápočtového listu.
 • Přepracováno zadání hromadného oznámení změn zdravotní pojišťovně do uživatelsky jednoduššího a rychlejšího.

5. Evidence korespondence – do záhlaví doplněn údaj o celkové částce bez DPH, výběr z neukončených zakázek, které se dopis týká. Do přehledu korespondence doplněn sloupec s částkou bez DPH a sloupec s číslem zakázky, do nástrojové lišty tlačítko pro sumaci celkových částek a částek bez DPH v nastaveném výběru korespondence. Do výběru (filtru) doplněn výběr korespondence na zadanou zakázku.
6. Účetnictví (podvojné) – dlouhodobý majetek – plán účetních odpisů – plán účetních odpisů ovládán standardní zkrácenou nástrojovou lištou včetně tisku a exportu do MS excel.

Novinky verze AdmWin 2.64 (28.07.2016)

1. Obecné – ve všech evidencích zvětšení rozsahu údajů:

 • číslo daňového dokladu z 20 znaků na 30.
 • číslo účetního dokladu z 10 znaků na 12 (2 znaky prefix + 10 ciferné číslo. Dle toho také změněno nastavení číselných řad a jejich použití v dokladech.
 • úvodní řádky faktur, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek z 70 znaků na 100 – jak v jejich nastavení, tak na konkrétních dokladech.

2. Tisk adresy – doplněn o volitelný výstup do souboru formátu csv jak z adresáře firem, tak z tisku faktury.
3. Faktury – nastavení počtu dnů splatnosti přesunuto do nastavení forem úhrady k jednotlivým formám úhrady.
4. Mzdy – nový formulář „Příloha k žádosti o dávku“ – MEMPRI16

Novinky verze AdmWin 2.63 (18.03.2016)

1. Faktury – nastavení pravidelných závazků doplněno o volbu:

 • zda je zakládat jako „obchodní“ nebo nikoliv – pro následné výběry a výpisy závazků.
 • s jakým datem vystavení – k datu založení pravidelného závazku nebo začátku vytváření těchto závazků.

2. DPH:

 • V ostatních daňových dokladech (mimo faktury, účtenky, pokladnu) vyčleněno samostatně Duzp.
 • Doplněn nový kontrolní výpis dokladů zúčtovaných do zadaného období, ale s Duzp v jiném období.
 • V nastavení fakturace volba, zda do záznamů DPH na fakturách přijatých nabízet do data uplatnění nároku na odpočet datum vystavení nebo datum plnění z hlavičky faktury.

3. Účetnictví (podvojné) – uživatelsky v čase zvolitelné nastavení výsledovky a rozvahy pro r.2016 – popis nastavení účetnictví na rok 2016.

Novinky verze AdmWin 2.62 (03.03.2016)

1. Adresář firem – promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty.

2. Tisk faktur

 • Tisk faktur v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českou včetně všech nastavitelných úprav vzhledu.
 • Doplněn tisk ve slovenštině z nastavitelným formátováním jako české a popř. vystavované slovenským subjektem.

3. Zásoby – náhrady – zobrazovaní aktuálních cen možných náhrad k nahrazované položce – druh a úroveň ceny dle zpracování, z kterého je zobrazení náhrad vyvoláno.

4. DPH – výpisy:

 • Volitelný rozpis bodů A.5 a B.3 Kontrolního hlášení na jednotlivé doklady.
 • Volitelné vyloučení pokladních dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním prodejek nebo jízd z kontroly úplnosti záznamů DPH na dokladech.

5. Účetnictví (podvojné):

 • Do nastavení doplněna volba, zda zaúčtování faktur nabízet k datu vystavení nebo k datu plnění.
 • K účetním dokladům doplněn poznámkový blok vyvolatelný i ze zpracování banky a pokladny.
 • Aktualizovaná xml struktura pro přenesení výsledovky a rozvahy na EPO v přiznání k dani z příjmu právnických osob za r.2015.

Novinky verze AdmWin 2.61 (05.02.2016)

1. DPH – seznamy přijatých faktur, účtenek, pokladních dokladů v PU:

 • Doplněny sloupce s evidenčním číslem daňového dokladu a datem zúčtování/uplatnění nároku na odpočet ze záznamů DPH na těchto dokladech.
 • Vyhledávání (pod lupou v nástrojové liště) doplněno o vyhledání dokladu se zadaným evid.číslem daňového dokladu..
 • Pozn. Pro pokladnu DE i PU již bylo dříve možné vyhledávání dokladů zadaného evidenčního čísla daňového dokladu pod „Pomocné“ – „Záznamy DPH z pokladny“.

2. Mzdy:

 • Nový xml formát (datová věta) pro el. podání „Přehledu o výši pojistného“ na ČSSZ.
 • Nový tiskopis „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech“ MFin 5241 – vzor č.10.
 • Nový tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech…“ MFin 5460 vzor č.24 pro zálohovou daň z příjmu a MFin 5460/A-3 pro srážkovou daň pro rok 2016 při zachování stejnojmenných i pro rok 2015.

3. Faktury – tisk dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků/pohledávek k zadanému datu doplněn o možnost tisku jen na vybraného dodavatele/odběratele.
4. Zásoby – v nastavení tisku prodejek doplněna možnost potlačení tisku SKP položek při tisku na A4.

Novinky verze AdmWin 2.60 (8.01.2016)

DPH – kontrolní hlášení:

 • Do záznamů DPH za přijatá nebo uskutečněná plnění na dokladech s vyplněným DIČ dodavatele/odběratele a hodnotou včetně daně pod 10 000 doplněno zaškrtávací pole pro zahrnutí i tohoto záznamu DPH do dokladů vypisovaných na kontrolní hlášení jednotlivě, tj. části B.2 nebo A.4, pro případy, které by systém automaticky zařadil do kumulativních, typickým případem jsou měsíční platby záloh na energie, pokud jsou zapisovány jednotlivě každý měsíc samostatně.
 • V nastavení pravidelně opakovaných závazků doplněno do oblasti pro automatické generování záznamů DPH číslo daňového dokladu, se kterým se mají vytvářet, a zaškrtávátko pro měsíční platby nižší 10 000, že pocházejí z daňového dokladu, který je na celkovou částku vyšší než 10 000. Typicky pro splátkové a platební kalendáře.
 • Číslo daňového dokladu v záznamech DPH rozšířeno na 20 znaků.
 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92f od 1.2.2016 o další kódy plnění.

Mzdy:

 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2016.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2015.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 20.
 • Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému) – dle zpracovávaného období mezd. Pro mzdy od 2016 se nepočítá a neodvádí.
 • Nový „Přehled o výši pojistného“ pro ČSSZ pro r.2016 včetně nového xml formátu pro el. podání za současné existence stejnojmenného pro r.2015.

Daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2015 – změněna evidence dětí a výpočet daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2015 s výstupem v xml pro el. podání „Přehledu…“ nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude ale provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2015 a tisk „Přehledu OSVČ za rok 2015“ pro většinu zdravotních pojišťoven.

Start verze AdmWin

© Ing. Vladimír Jehlička

Start verze je verze ekonomického systému AdmWin, která má všechny součásti, ale je omezená pouze počtem záznamů v databázích. Pokud se rozhodnete zakoupit plnohodnotnou verzi programu, zatelefonujete, nebo vyplňte zde po „kliknutí“ uvedenou objednávku,  nebo jí pošlete e-mailem, či klasickou poštou.

Po úhradě zálohové faktury zašleme obratem Vámi vybraným způsobem, ale třeba i e-mailem,  neomezenou plnohodnotnou verzi programu a poštou vyúčtování formou faktury s licenčním ujednáním opravňující k používání zakoupeného softwarového produktu.

Z dodané plnohodnotné a  neomezené verze stačí k již zapsaným údajům buď doinstalovat jen „program“ a pokračovat dále, nebo si neomezenou verzi nainstalovat celou a začít s naším ekonomickým systémem „na ostro“ znovu.

Možnosti instalace AdmWin:

1. Instalace START verze z internetu
Zvolený produkt si tlačítkem „Uložit“ v okně „Stažení souboru“ uložte do zvoleného – nejlépe prázdného adresáře (složky) na svém PC a spusťte program Setup_AdmWin.exe

2. Instalace dodaná přes e-mail
Klikněte na  odkaz uvedený v e-mailu a dále pak již pokračujte dle instrukcí a přiložených obrázků.

3. Instalace dodaná na CD
a) Dodáno jen AdmWin – po založení CD do mechaniky se za chvíli spustí instalace AdmWin sama. Pokud ne, na CD vyhledejte soubor Setup_AdmWin.exe a spusťte – otevřete jej
b) Dodáno je více produktů – na CD je více adresářů (složek). V adresáři (složce) AdmWin na CD vyhledejte spusťte program Setup_AdmWin.exe

Vlastní instalace programem Setup_AdmWin.exe:

1. Začíná kontrolním dotazem průvodce instalací AdmWin pro případy spuštění omylem.
2. V zobrazeném okně pozorně čtěte – průvodce instalací AdmWin Vás již povede sám. Ve volbách zadání cílové složky, kam má být programový systém nainstalován, doporučujeme zadávání názvů složek jen ve velikosti do 8 znaků (např. potvrďte nabízené AdmWin). V názvu složky nesmí být mezery, lomítka a písmena s českou diakritikou.
3. Pokud již máte dříve instalován AdmWin (i nižší verze), instalaci proveďte do téhož adresáře (složky), kde byla původní instalace.

Po ukončení instalace
se Vám na ploše Windows zobrazí ikona (zástupce), po jejímž prvním spuštění se pro uživatele s licencí:

a) Standardní – nainstalují automaticky i nová data. Pokud již v tomto adresáři existují, nová data se neinstalují a nově instalovaný program s nimi dále pracuje.

b) Víceuživatelskou – nabídne prázdné okno určené pro přepínání mezi instalovanými daty jednotlivých klientů. V tomto okně je možné si tlačítkem:
– „Instalovat nová data“ – nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře
– „Přidat existující“ – do seznamu přidat odkaz na již nainstalovaná účetní data jednotlivých firem.

c) Síťovou – nabídne prázdné okno určené pro připojení k datům ADM na serveru. V tomto okně je možné tlačítkem:
– „Instalovat nová data“ – nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře, která budou sloužit jako sdílená data všemi uživateli.
– „Připojit síťově“ – vyhledat instalovaná sdílená data, ke kterým se má stanice s touto instalací připojovat.

Vlastníte-li licenci jak pro AdmWin DE (JÚ) tak pro AdmWin PU, lze s daty pracovat z jediné instalace AdmWin – přepínáním v okně „Jiné účetnictví“.

Kompletní dokumentaci naleznete po spuštění AdmWin pod volbou “Nápověda” (nebo na klávesnici F1). Pozorně si jí přečtěte!

Upgrade programového systému AdmWin na aktuální verzi:

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0, ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:

a) Standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.

b) Víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 – pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.

c) Síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC!
Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.

Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.

POZOR! Nad daty převedenými do aktuální verze nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM!

Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý, aktualizujte z lišty Windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!