AdmWin PU i AdmWin DE

Nově nabízené verze AdmWin jsou kontinuální dle legislativy pro rok 2019 i 2020 – můžete dokončovat rok 2019 a volně pokračovat se záznamy roku 2020.

EET – elektronická evidence tržeb

EET – elektronická evidence tržeb je součástí všech nabízených software. Při připojení PC k internetu nebudete potřebovat již další žádná zařízení nebo software. Prodejky za hotové – vystavované účtenky budou odesílány na portály FU a volitelně i faktury hrazené v hotovosti.

Novinky verze AdmWin 3.06 (02.09.2020)

 1. Obecné:
 • Doplněna možnost deaktivace tlačítka pro fultextové vyhledávání, pokud nechtěný klik zdržuje.
 • Zobrazování textu z dlouhé poznámky (poznámkového bloku) ke každé položce u některých evidencí přímo v jejich seznamu.
 • Údaje o plátci daně pro všechna podání na FÚ přesunuty do samostatného okna volatelného tlačítkem pro opravy a doplnění téměř ze všech míst, kde se vytváří elektronické podání na FÚ.
 1. Mzdy – upraveno zadání a tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech s výstupem pro elektronické podání nebo interaktivního pdf formuláře.
 2. DPH – upraven výkaz a tisk přiznání na snazší zpracování pro identifikovanou osobu, neplátce DPH.
 3. Autoservis:
 • Do zakázek doplněn údaj, zda zákazník požaduje vrátit měněné díly, který se i tiskne na zakázkovém listě.
 • V detailním přehledu spotřeby na zakázku doplněna možnost zobrazení údajů o pořízení dílu (datum doklad, dodavatel) z posledního příjmu i u skladových položek, které nebyly přijaty přímo na zakázku.
 1. Pokladny v daňové evidenci i podvojném účetnictví – přepracována vazba a zobrazení souvztažných záznamů DPH.
 2. Podvojné účetnictví – ve výpisech z účetnictví k výpisu „Měsíční výnosy/náklady“ doplněn export do Excel.

Novinky verze AdmWin 3.05 (12.07.2020)

Mzdy:

 • Nový způsob výpočtu nezabavitelného minima pro exekuční srážky ze mzdy platný od 1.7.2020.
 • Vyhodnocení prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc roku 2020 rozšířeno o určení co je a co není pracovním poměrem druhem činnosti dle číselníku ČSSZ.
 • Pracovní cesty:
  • Uzavření – uzamčení pracovních cest před změnami do zaúčtovaného data při zaúčtování náhrad.
  • Doplněno číslo zakázky se souvztažným promítáním nákladů na pracovní cestu do spotřeby na tuto zakázku.

Novinky verze AdmWin 3.04 (29.06.2020)

 1. Obecné – nastavení velikosti a typu písma (fontu) rozšířeno o možnost samostatného nastavení písma v záhlaví sloupců seznamů. Z toho důvodu přepracováno i celé nastavení fontů do okna typu seznam pro jednotlivé oblasti použití. Ve verzi pro více firem jedno nastavení platí pro všechny firmy spravované z jedné instalace AdmWin.2. Zásoby – prodejky/účtenky:
 • Zjištění hmotnosti/množství z čárového kódu, který si stanovuje uživatel, nastavením počátečních znaků čárového kódu, v němž je zakódována hmotnost.
 • Volitelné součtování shodných položek na jedné účtence při načítání položek čárovým kódem.
 1. Mzdy:
 • Upraven tisk „Potvrzení o zdanitelných příjmech….“ jak zálohové, tak i srážkové daně z příjmu za rok 2020 dle stejnojmenných tiskopisů MFin 5460.
 • Pracovní cesty – doplněno jejich samostatné zaúčtování mimo zpracování mezd.
 • Zpracování zákona o prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc r. 2020 u firem do 50 zaměstnanců:
  • Nastavení, zda jej zaměstnavatel uplatňuje a jaké byly počty zaměstnanců a jejich vyměřovacích základů za 3/2020 pro ověření možnosti si snížit pojistné s automatickým zjištěním.
  • V zaúčtování mezd kontrola, zda je možné toto snížení využít, s odmítnutím pokračování zaúčtování mezd při zjištění, že nelze: překročením počtu 50 zaměstnanců, o více než 10% nižším počtu pracovníků nebo vyměřovacího základu k 3. měsíci 2020.
  • V zaúčtování mezd výpočet sníženého pojistného zaměstnavatele až po jeho úplné prominutí, vytvoření závazku na odvod pojistného se sníženou hodnotu a v PU zaúčtování této snížené hodnoty pojistného.
  • Nový „Přehled o výši pojistného“ podávaný na ČSSZ jak elektronicky, tak v tištěné podobě.

Upraveny výpisy „Měsíční rekapitulace“ a „Sociální pojištění“ akceptující prominutí (snížení) pojistného ze zaúčtování mezd – přehled o zaměstnancích, u kterých nebylo možné prominutí pojistného.

Novinky verze AdmWin 3.03 (05.05.2020)

Mzdy – Od 1.4.2020 došlo ke zvýšení životního minima z 3 410,- na 3 860,- na jednotlivce. Tím také dochází ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. (Životní minimum+náklady na bydlení 1 osoby nově: 10 362,- Kč)

Doplněna celá nová evidence pro cestovní příkazy (pracovní cesty). K tomu:

 • Doplňování pracovníků do evidence pracovních cest, vedle vytváření dalších pomocí kopie výběr kam a účelu z nejčastějších jízd, výpočet stravného.
 • Mnoho kombinací různých výběrů z pracovních cest se součtováním.
 • V hodnotách pro mzdy nastavení sazeb stravného a volba, zda náhrady cestovních nákladů přidat ke zpracování mezd. Při volbě na přidání se v okně mzdy zobrazuje částka cestovních náhrad přidávaná k výplatě a o ni se také v zaúčtování zvyšují, cestovní náhrady doplněny do několika výpisů z mezd.
 • Jen v PÚ – v předkontacích nastavení účtů pro zaúčtování cestovních náhrad.

Autoservis – evidence poznámek a námětů co dělat na vozidle příště – při další návštěvě (zakázce).

Novinky verze AdmWin 3.02 (08.04.2020)

Mzdy:

 • V hodnotách pro mzdy nastavení překážek v práci na straně zaměstnavatele.
 • Přiřazení nastavených překážek v práci na straně zaměstnavatele do mzdy konkretnímu pracovníkovi – zadání délky trvání v počtu hodin neodpracovaných směn s automatickým výpočtem náhrady mzdy.
 • Úpravy a doplnění některých výpisů z mezd o náhrady za překážky v práci na straně zaměstnavatele: mzdové lístky, výpočty mezd, příplatky (náhrady) dle druhů.
 • Jen v PÚ – doplněna možnost nastavení účtování k jednotlivým srážkám ze mzdy u konkrétního zaměstnance odchylného od účtování ostatních srážek.

Novinky verze AdmWin 3.01 (20.02.2020)

 1. Dlouhodobý majetek – včetně drobného a nehmotného:
 • Na evidenční kartu majetku doplněny nové údaje: čárový kód, objednávka, smlouva, na základě které byl majetek pořízen.
 • Prodloužena identifikace objektu umístění na 16 znaků s výběrem z číselníku objektů umístění.
 • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku a na kartu majetku doplněna tlačítka pro vyvolání dlouhé poznámky (poznámkový blok) a vstup do evidence souvisejících dokumentů k tomuto majetku (dokladů o pořízení, technických listů, návodů, fotografií).
 • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku dále doplněno tlačítko pro rychlé zobrazení fotografie majetku a tlačítko pro nastavení číselníku objektů umístění (zkrácená identifikace doplňovaná na kartu, popis a adresa objektu, kdo jej má na starost a kontaktní tel. č. a e-mail na něj).
 1. Mzdy:
 • Upraveno zadání a výstup „Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění…“ o volitelný výstup platebních informací i pro ostatní dávky, než jen za nemoc.
 • Na kartu pracovníka doplněna tlačítka pro tisk „PROHLÁŠENÍ…“ a „ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh…“ jen pro tohoto pracovníka.
 • Do výpisů nad seznamem pracovníků doplněn hromadný tisk „ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh…“ pro pracovníky ve vybraném seznamu.
 1. DPH – výpisy – pro oba základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněna volba:
 • V oblasti období – pro celý zadaný rok.
 • Výstup všech jednotlivých plnění (celé záznamní povinnosti) do tabulky s možností exportu do Excel, csv, txt.

Novinky verze AdmWin 3.00 (10.01.2020)

 1. Tisk faktur – možnost uživatelské změny fixních textů v cizích jazycích tištěných na faktuře.
 2. Mzdy:
 • Hromadný tisk PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období) na rok 2020
 • Upraveno zadání a výstup „Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění…“ jak pro elektronické podání, tak i tištěný výstup na rok 2020. Toto podání na ČSSZ již musí být pouze elektronicky. Tisk lze podat jen ve zdůvodněných případech.
 • Doplněno nové požadované podání (tiskopis) – Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti – pouze pro elektronické podání.
 • Import (načtení) neschopenek – v souvislosti se zavedením e-neschopenek lze do účetního software AdmWin načítat informace o dočasné pracovní neschopnosti ve formátu xml, zaslaných ČSSZ. Jak dílčí zprávy o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, tak hromadně za období na základě požadavku DZDPN20.
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2020.
 • Volitelné nastavení, zda po všech výstupech pro elektronické podání na ČSSZ vyvolat ePortál ČSSZ pro kontrolu a vlastní elektronické podání s upravitelnými url adresami pro jednotlivé druhy podání.
 1. DE – daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za rok 2019 – přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za rok 2019 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovny.

Novinky verze AdmWin 2.95 (28.11.2019)

 1. Obecné – uživatelsky nastavitelná velikost a typ fontu do zadávacích polí ve formulářových oknech.
  2. DPH – výpisy – volitelné nastavení výpisu celého názvu, adresy a IČO dodavatele/odběratele do 2. řádku dokladu v základních výpisech přijatých i uskutečněných plněních.
  3. Zakázky:
 • Do seznamu zakázek doplněn sloupec s celkovou cenou s DPH z dosud nevyfakturovaných na zakázku spotřebovaných položek.
 • V nastavení tisku zakázkových listů doplněna možnost potlačení tisku cen u spotřebovaných položek.
 1. Nabídky – do výběru nabídek pro přecenění nebo doplnění položek na doklad doplněna volba zda ve výběru zobrazí nabídky všechny nebo jen nabídky na firmu na zpracovávaném dokladu.
  5. Zásoby – prodejky – doplněno tlačítko pro odložení zadaných položek pro zpracování na jiném dokladu (faktuře, dodacím listě) pro případy, kdy se zákazník po zadání položek prodejky rozhodně neplatit v hotovosti ani kartou.
  6. Dlouhodobý majetek – na karty dlouhodobého majetku doplněn údaj pro sledování čísla pořizovacího dokladu a jeho tisk na inventární kartu.
  7. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění – doplněny hodnoty pro výpočet vyúčtování za rok 2019 a záloh na rok 2020.

Novinky verze AdmWin 2.94 (20.06.2019)

 1. Obecné – nastavitelná sw komponenta pro převod tisků do PDF.
  2. Zásoby – volitelné automatické zalamování názvů při tisku na štítky, prodejky/účtenky – více rozpracovaných účtů současně.
  3. Nabídky – možnost zjednodušeného zadání neskladových položek, přecenění i v případě slev na položku, upravitelné % přirážky u každé položky.
  4. Faktury vydané – do voleb automatického zaokrouhlení vráceno zpět zaokrouhlení bez dopadu do DPH nebo s dopočtem DPH s ohledem na formu úhrady.
  5. Mzdy:
 • Zrušení karenční doby od 1.7.2019 – u neschopenek do tohoto data jsou první 3 dny bez náhrady, u neschopenek začínajících od tohoto data včetně se počítá náhrada od první pracovní směny.
 • V důsledku změny sazby soc. pojištění hrazeného zaměstnavatelem na 24,8% v průběhu roku přepracováno mnoho výpisů z mezd a roční zúčtování daně zaměstnanci – snížením odvodu soc. poj. zaměstnavatele se drobně v půlce roku mění i super-hrubá mzda pro výpočet daně.
 • Nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ platný od 1.8.2019 (už za mzdy 7/2019) – při ponechání původního – systém dle období mezd použije příslušný.
 • Nový výpočet exekučních srážek ze mzdy platný od 1.6.2019 dle nařízení vlády č.91/2019 Sb. – musí se použít již pro zpracování mezd za 6/2019.
 • Do mzdy a na mzdový list doplněn údaj „Nepeněžitá plnění od daně osvobozená“ – částky příjmů od daně osvobozených.
 1. DPH:
 • Nový tiskopis přiznání včetně úprav v zadávacím okně o daň z oprav nedobytných pohledávek dle § 46 a násl. a § 74a ZDPH.
 • V záznamech DPH jak za uskutečněná tak i přijatá zdanitelná plnění doplněn příznak, že se jedná o opravu nedobytné pohledávky.
 • Nová xml struktura kontrolního hlášení, která se automaticky použije pro všechna podání od 1.10.2019 při současné existenci původní, která bude používána do té doby.

7. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění – sazba nemocenského pojištění OSVČ se od 1.7.2019 snižuje na 2,1% – minimální pojistné do 7 měs. je 138,- od 7. měs. 126,-.

8. Autoservis – sledování data poslední výměny motorového oleje a volitelné upozorňování na potřebu jej vyměnit

Novinky verze AdmWin 2.93 (25.04.2019)

Úpravy dle zákona 80/2019 Sb. („daňový balíček“)

 1. DPH
 • Odstraněno zaokrouhlování DPH – od nastavení v základních údajích až po výpočty daně v jednotlivých evidencích – různých druhů dokladů.
 • Výpočet DPH z celkové částky včetně daně dle zákona 80/2019 Sb. („shora“) při zachování původního výpočtu – algoritmus výpočtu se použije dle data v záznamu DPH – před 1.4.2019 původní, od 1.4. nový.
 • Automatické zaokrouhlování na celé koruny jen na vydaných fakturách a prodejkách (vystavených účtenkách) hrazených v hotovosti. Zaokrouhlení u plateb v hotovosti se do DPH nezahrnuje.
 • V souvislosti s tím možnost potlačení upozornění na rozdíl menší 0,5 při neshodě součtů základů daně a daně na celkovou částku pokladního dokladu (jde o zaokrouhlovací rozdíl).
 • Na opravný daňový doklad se vždy tiskne DUZP – den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.
 1. Rozpis DPH do EET – na stvrzenkách a pokladních dokladech bez záznamu DPH a vazby na fakturu upraven výpočet základu a daně z celkové částky dle zák. 80/2019 Sb..
  3. DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně z příjmu při uplatnění výdajů procentem z příjmů pro rok 2019 – zvýšeny limity těchto výdajů dle zák. 80/2019 Sb. na dvojnásobek, tj. zadané procento ze 2 000 000.
  4. Nabídky – hromadná změna sazby DPH u všech položek na jednu zvolenou (např. položky v základní sazbě se po zabudování do stavby pro ocenění stavby v ceně s DPH převedou do snížené sazby).

Novinky verze AdmWin 2.92 (01.03.2019)

 1. Adresář firem – ověření plátce DPH ukládáno a zobrazováno, kontrola jen 1x za den, výběr bankovního účtu z registrovaných na FÚ.
 2. Účtenky přijaté – úpravy tisku, tisk jen nastaveného dokladu z jejich seznamu.
 3. Zásoby – výpisy – položek bez pohybu – možnost vyloučit nové.
 4. Mzdy:
 • Na kartu pracovníka doplněno datum sjednaného konce pracovní smlouvy na dobu určitou, pro měsíční mzdu rozdělení na základ a osobní ohodnocení.
 • Nastavitelné omezení počtu exekučních srážek zahrnovaných v předzpracování do mzdy z nastavených srážek.
 1. PU – podvojné účetnictví – výpisy – u výpisu „Rozpor účt. plateb k fa“ volitelné určení, zda posuzovat k datu plnění nebo k datu vystavení na faktuře

Novinky verze AdmWin 2.91 (30.01.2019)

 1. DPH – blokování období proti nechtěnému záznamu DPH u čtvrtletních plátců po podání měsíčního KH (měsíční uzavírání u čtvrtletních plátců).
 2. Mzdy:
 • Roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti s výstupem v xml pro podání přes EPO2.
 • Výpis čerpání dovolených doplněn o volbu jen přehledů čerpání a zůstatků dovolené za celý rok na jednom řádku pro jednoho pracovníka.
 1. EET – upozorňování na blížící se konec platnosti podpisového certifikátu při startu programu.
 2. PU – podvojné účetnictví:
 • Volitelné nastavení, zda kurzový rozdíl účtovat na středisko faktury.
 • Centrální volitelné potlačení účtování jednotlivých příjemek/výdejek zásob do účetnictví.
 1. Autoservis – evidence uskladněných pneumatik rozšířena o výšku dezénu pneu na přední a zadní nápravě zvlášť, rok výroby pneu, počet najetých km, poznámka rozšířena o další řádek.

Novinky verze AdmWin 2.90 (04.01.2019)

 1. Roční uzávěrka – volitelné odstranění záznamů o odeslání do EET starších období (do zadaného data).
 2. Mzdy:
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2018 včetně nového tiskopisu.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň … za období 2018 i 2019
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně … za období 2018 i 2019
 • V celkovém přehledu mezd a přehledu mezd konkrétního pracovníka volaného z jeho karty doplněn přehled zda pracovník měl v daném měsíci podepsáno prohlášení k dani, danění dle §6 odst.4, počet odpracovaných hodin a přesčasů se součtováním v zadaném výběru (období).
 • V seznamu pracovníků doplněn sloupec s počtem odpracovaných hodin od počátku roku, kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
 • Ve zpracování mezd kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
 • Doplnění hodnot pro mzdy na rok 2019 – volitelně tlačítkem nebo při předzpracování mezd za 1.měsíc 2019.
 1. PU – podvojné účetnictví – nastavení a tisk výsledovky a rozvahy v angličtině.
 2. DE – daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r. 2018 – přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za r. 2018 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r. 2018 pro zdravotní pojišťovny.

Novinky verze AdmWin 2.87 (11.12.2018)

 1. Pracovníci – mzdy:
 • V nastavení hodnot pro mzdy doplněn údaj životního minima s náklady na bydlení pro výpočty nezabavitelného minima a exekucí.
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj o počtu vyživovaných osob pro výpočet exekucí s automatickým výpočtem nezabavitelné části mzdy.
 • Do srážek ze mzdy doplněno rozdělení zákonných pohledávek na přednostní a nepřednostní a datum, odkdy srážka platí.
 • Zápočtový list upraven dle nové úpravy srážek ze mzdy.
 • Do okna mzdy doplněn výpočet exekučních srážek.

Novinky verze AdmWin 2.86 (04.12.2018)

 1. Obecné – nastavení, zda povolit či nepovolit otevírání více oken (dokladů) z jedné evidence.
  2. Zakázky, vydané faktury, vydané dodací listy – doplněna možnost přecení položek dle evidované nabídky.
  3. EET:
 • Volitelné nastavení odesílání rozpisu DPH do EET i z nedaňových dokladů (stvrzenka, zálohová faktura).
 • Doplněna možnost na stvrzenkách a pokladních příjmových dokladech bez záznamu DPH provést rozpis DPH do EET odesílané tržby na základ daně a DPH s možností určení zvláštních režimů DPH (použité zboží, cestovní ruch).
 1. Daňová evidence – v předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování OSVČ za rok 2018 a záloh na rok 2019.

Novinky verze AdmWin 2.85 (18.10.2018)

1. Obecné:

 • Vedle standardní Windows maximalizace vnitřních oken i jen roztažení na celou plochu.
 • Výpisy ze seznamů pracovníků, celkového přehledu mezd a deníku DE přepracovány a k přeformátovaným výpisům doplněna volba jen prostého opisu aktuálně zobrazeného seznamu s jeho uživatelským uspořádáním sloupců.

2. Slevy na položku – při záznamu z ceníku prací na doklad s přenosem původní ceny, slevy a nové ceny od zakázky až na fakturu, stejně jako bylo dosud jen u skladových položek.

3. Zakázky:

 • Volitelné vyhodnocení efektivnosti zakázky jen k prodejním cenám na zakázce nebo až k fakturované částce.
 • Při záznamu řádku na přijatých dokladech (přijaté faktuře, přijatém dodacím listě), které jsou současně subdodávkou na zakázku, doplněna možnost zadat i prodejní cenu této položky na zakázce bez nutnosti doplňovat ji až na zakázce.

4. Faktury:

 • U faktur vydaných odeslaných do EET uvolněna možnost změnit jen text řádků.
 • U faktur přijatých doplněna možnost zadání č. daň. dokladu a data uplatnění odpočtu (přijetí) ještě v hlavičce před zaevidováním a ne až v záznamu DPH.
 • Jen v DE – nastavení, jak bude platba této faktury do deníku zaúčtována.

5. Pracovníci – mzdy:

 • V tisku výplatních lístků (pásek) volitelné potlačení tisku rodného čísla pracovníka.
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj pro korekci čerpaných dnů dovolené načítaných z mezd.
 • Doplněno nastavení a zpracování sick days – nastavení, zpracování ve mzdě s náhradou průměrem, přehled čerpání.

Novinky verze AdmWin 2.84 (02.07.2018)

1. Kontrola přístupu:

 • Zavedeny další body – funkce v systému, ke kterým je možné zamezit přístup pouze pro určené přihlášené uživatele.
 • Volitelně nastavení logování všech exportů dat a výpisů – tisků při zvýšeném riziku úniku dat. K tomu přehledy kdy, kdo a co exportoval nebo vytiskl.

2. Účely GDPR – nastavení účelů, pro které jsou osobní údaje v organizaci zpracovávány včetně nastavení po jakou dobu mohou být zpracovávány. Využijí se následně k přiřazení konkrétním osobám v adresáři firem, kontaktech a pracovnících k vyhodnocení oprávněnosti zpracování jejich osobních údajů a data do kdy mohou být zpracovávána.
3. Adresář firem a kontakty:

 • Doplněn příznak, zda se jedná o fyzickou osobu – subjekt údajů dle GDPR a k tomu datum, do kterého souhlasil se zpracováním osobních údajů a zda se neodhlásil ze zasílání různých zpráv, newsletterů apod..
 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů, usnadnění plnění povinnosti přístupu subjektu k jeho datům, hromadné automatické vymazání po odsouhlasení návrhu.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů a v případě poskytnutí souhlasu stiskem tlačítka automaticky k této osbě doplnit účel a datum platnosti souhlasu pro následné výše uvedené vyhodnocování oprávněnosti zpracování.
 • Úpravy pro promítnutí změn na již evidované doklady včetně jejich anonymizace v případě, že subjekt údajů požádá o jejich výmaz a není jiný zákonný důvod proč je evidovat.

4. Pracovníci – zaměstnanci:

 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů.
 • Povoleno vymazání karty pracovníka, i když má evidovány mzdy po vytištění všech předepsaných dokumentů (mzdové listy, ELDP apod.) po 2 letech po ukončení pracovního poměru

Novinky verze AdmWin 2.83 (09.05.2018)

1. Importy řádků dokladů – do lokální nabídky na fakturách, dodacích listech a zakázkách doplněna volba importu z MS Excel. V zadávacím okně pro import je definice struktury (sloupců) pro import dat. Pomocí této funkce lze do dokladů nahrát řádky typu text a částka nebo text, množství a jednotková cena.
2. Přecenění řádků – faktury vydané i zálohové vydané – doplněna funkce přecenění řádků zadaným koeficientem – hromadná změna prodejních cen s určením, která cena je pro výpočet výchozí hodnotou (stávající na dokladu, průměrná cena pořízení, poslední nákupní, aktuálně platná v cenících v jednotlivých cenových úrovních).
3. Skupiny řádků – funkce doplnění skupiny řádků, která byla jen na fakturách, doplněna i na prodejky (vydávané účtenky), zakázky a vydané dodací listy.
4. Přecenění zásob – rozšířeno o možnost určení výchozí ceny s DPH a zaokrouhlení ceny s DPH na určený počet desetinných míst s přesným zpětným výpočtem ceny bez DPH z této zaokrouhlené ceny s DPH.
5. DE – daňová evidence – účtenky přijaté – do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro přímý záznam její úhrady do deníku příjmů a výdajů stejně jako na fakturách.

Novinky verze AdmWin 2.82 (29.03.2018)

1. Zásoby:

 • Prodejky – účtenky vydané a vydané dodací listy – doplněna funkce přecenění zadaným koeficientem s určením výchozí ceny pro výpočet – nákladové poslední nebo průměrné, z prodejních cen v některé ze 3 úrovní na kartě nebo stávajících na dokladu.
 • Dodací listy přijaté – doplněna možnost zadání k jednotlivým řádkům souvztažného zápisu do spotřeby na zadanou zakázku, stejně jako je tomu na přijatých fakturách.
 • Výpisy – doplněn nový kontrolní výpis k odhalení případů nesouladu skladových pohybů na doklady způsobených dočasnými výpadky sítě. el. proudů aj. poruch zápisů do úložiště dat.

2. PÚ – účetnictví (podvojné) – výpisy – nový výpis nákladů a výnosů po jednotlivých účtech rozdělený do 12 měsíců od počátečního data.

3. Autoservis:

 • Do zakázky doplněno schvalovací číslo leasingové společnosti nebo likvidačního protokolu pojišťovny včetně jeho tisku na zakázkový list.
 • Volitelný tisk data a času předání vozidla zákazníkovi na zakázkový list.
 • V evidenci opravovaných vozidel na kartu vozidla doplněny údaje o poslední výměně motorového oleje – datum, stav km, značka a druh oleje

Novinky verze AdmWin 2.81 (05.03.2018)

Faktury – doplněna volba v menu a s ní spojené funkce pro opakované – pravidelně se opakující pohledávky. Podobné, jako pro závazky. Tj.

 • nastavení ke komu, v jaké výši, v jakých termínech a s jakými daty se mají zakládat, včetně záznamů DPH, popř. zaúčtování
 • funkce pro jejich automatické vygenerování k zadanému datu
 • automatické spuštění jejich vygenerování při startu programu

DE – daňová evidence – předběžný výpočet daně a pojištění doplněn o nastavení a tisk přehledu odvodů – daně a pojištění za zpracovávaný rok a záloh na následující, včetně čísel účtů, variabilních symbolů, termínů a poznámek. Pod tento soupis je možné doplnit delší průvodní text. Vhodné především pro účetní firmy předávající tyto informace svým klientům.

Novinky verze AdmWin 2.80 (05.01.2018)

1. Obecné – volitelný tisk čísla dokladu i ve formě čárového kódu na fakturách, dodacích listech, zákázkových listech, nabídkách, poptávkách a objednávkách.

2. Faktury vydané – volitelný tisk DUZP i na dobropisech (opravných daňových dokladech).

3. Mzdy:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2017 zpětně platných včetně nového tiskopisu.
 • Evidence neschopenek a výstup přílohy k žádosti o nemocenské dávky – rozšíření o otcovskou poporodní péči a další změny dle nového formuláře Přílohy k žádosti včetně úprav xml výstupu pro elektronické podání.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň … za období 2018
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně … za období 2018

4. EET – volitelné nastavení, zda odesílat i účtenky placené kartou a zda na účtenkách tisknout DIČ.

5. DE – daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2017 – doplněna možnost volby využití nižšího limitu max.výdajů při uplatnění výdajů procentem z příjmů a tím využití slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ za r.2017 – el. podání „Přehledu … “ nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2017 pro zdravotní pojišťovny. K datu uvolnění této verze VoZP a ZPŠ jej ještě nezveřejnily.

Novinky verze AdmWin 2.76 (04.12.2017)

1. Kurzy měn – úprava automatického doplňování kurzů měn na doklady z kurzovního lístku ČNB.

2. Zakázky:

 • Doplněna možnost vyúčtování a ukončení zakázky na účtenku – prodejku.
 • Výstup efektivnosti zakázek do tabulky s možností exportu do Excelu.

3. Mzdy – doplněny hodnoty pro rok 2018.

4. DPH – promítání změny DIČ dodavatele – odběratele do záznamů DPH i v uzavřeném období – řešení chyb na kontrolním hlášení z uzavřeného období.

5. DE – daňová evidence:

 • V okně pro záznam do deníku příjmů a výdajů doplněna možnost výběru dodavatele – odběratele z adresáře firem před záznamem DPH, tj. přesunuta z tisku pokladního dokladu.
 • V okně se seznamem záznamů v deníku příjmů a výdajů doplněna možnost přidat si sloupec zobrazující název dodavatele-odběratele (z přiřazených faktur, účtenek a pokladních dokladů).
 • V předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování za rok 2017 a záloh na rok 2018.

Novinky verze AdmWin 2.75 (11.10.2017)

1. Obecné – rozšíření možností uživatelského nastavení oken dokladů s řádky – faktura, dodací list, zakázka, nabídka, poptávka, objednávka, přijatá účtenka:

 • Změnou jejich velikosti (tažením za okraj) nad výchozí, se automaticky zvětšuje i oblast s řádky tohoto dokladu, prvky pod tímto oknem (obvykle celkový součet řádků) se drží spodního okraje okna a odsouvají se automaticky dolů.
 • Změněnou velikost okna lze uložit včetně vlastního uspořádání pořadí a šířky sloupců řádků dokladu.
 • Sloupce řádků si lze obarvit (pozadí nebo písmo), upravit texty jejich nadpisů, popřípadě doplnit o další, standardně nezobrazované údaje.
 • Možnost uživatelského nastavení typu a velikosti písma pro řádky dokladů.
 • Vyvolání těchto možností voleb lokální nabídkou (pravým tlačítkem myši) nad řádky jakéhokoliv dokladu nebo speciálním novým tlačítkem.

2. Zásoby – volitelné nastavení, zda při předání ze skladu na sklad na přijímací skladové kartě změnit poslední cenu nákupní podle vydávajícího skladu a tím popřípadě na ni přepočítat prodejní ceny.
3. DPH – úpravy v záznamu DPH k platbě zálohy v cizí měně a tisk daňového dokladu k platbě zálohy v cizí měně.

Novinky verze AdmWin 2.74 (10.07.2017)

1. Adresář firem:

 • Import (načtení – nahrání) adresáře z xls souboru – z sloupců xls tabulky uspořádaných dle zobrazované definice (popisu) jejich struktury v AdmWin nebo úpravou této definice v AdmWin. Vhodné nejen pro počáteční importy. Lze importovat kdykoliv, popřípadě jen provést aktualizaci – vyplněnými údaji v xls tabulce se přepíší údaje v AdmWin u již evidovaných firem.
 • Tisk adres na tiskopis poštovního podacího lístku přepracován do novějšího tiskopisu České pošty č. T11-036A (03-11).

2. Zásoby – změny skladových karet – import skladových karet z xls souboru. Podobně jako u adresáře firem – nastavitelná struktura sloupců údajů, které se budou importovat. Lze importovat jak nové skladové karty včetně množství na skladě (pro počáteční importy dat), tak i jen provádět aktualizace u již evidovaných skladových karet jen údaji, které jsou ve sloupcích xls vyplněny. Tím je dána možnost hromadné aktualizace cen – tzv.“nahrání“ ceníků z jiných zdrojů.
3. Faktury – přijaté i vydané:

 • K exportu seznamu faktur do Excel doplněn samostatný export do xls v pevně definované popsané struktuře včetně záznamů DPH (rekapitulace DPH) nebo ve formátu ISDOC přímo ze seznamu faktur.
 • Import faktur z xls souboru – podobně jako u adresáře nebo zásob si lze uživatelsky nastavit sloupce, které se budou importovat včetně rekapitulace DPH, ze které se vytvoří záznamy DPH do záznamní povinnosti k DPH. Lze importovat jen ještě neevidované faktury. Vhodné nejen pro počáteční stav, ale jako průběžné přenosy s jinými systémy, např. e-shopů.
 • Import faktur dodaných elektronicky ve formátu ISDOC.

4. Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) – volitelně lze na něj tisknout logo popř. razítko a podpis stejně jako na jiné doklady.

 

Novinky verze AdmWin 2.73 (20.06.2017)

1. Obecné:

 • Vyřešeno zobrazování neúplného data po instalaci Windows 10 Creators Update, byť už i Microsoft připravuje opravný balíček, za cenu mnoha grafických úprav v programu.
 • Možnost vypnutí vizuálních stylů aplikujících uživatelské nastavení zobrazování oken a jejich ovládacích prvků ve Windows.

2. Faktury vydané – výstup ve formátu ISDOC.
3. DPH:

 • Rozšíření číselníku kódů pro přenesenou daňovou povinnost dle zákona 170/2017 Sb. a nových pokynů ke kontrolnímu hlášení.
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení číselníku kódů přenesené daňové povinnosti.

4. Mzdy – zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč ročně promítnuto do měsíčních hodnot pro mzdy 2017.
5. DE – daňová evidence – úpravy ve výpočtu daně z příjmu dle zákona 170/2017 Sb.:

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč pro r.2017.
 • Snížení stropu výdajů při použití paušálních výdajů procentem z příjmů.
 • Možnost využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění i při použití paušálních výdajů procentem z příjmů – při snížených stropech výdajů již i v r.2017.
 • Do rozhodujících příjmů pro nárok na daňový bonus ve vztahu k 6 násobku min.mzdy se započítávají jen příjmy dle §6 ze závislé činnosti a §7 podnikání.

Novinky verze AdmWin 2.72 (13.04.2017)

1. Požadavky zákazníka – nastavení výchozího zaškrtnutí dodržení prodejní ceny při záznamu nového požadavku ze strany zakázek, adresáře firem a zásob. Přijaté objednávky z e-shopu nebo vytvořené z nabídky mají vždy zaškrtnuto.
2. Zásoby – prodejky (účtenky) – v zadávacím okně nové prodejky v režimu:

 • Výdeje skladových položek čárovým kódem možnost dočasně přehodit na zadání nové položky přímo ručně zadaným číslem skladové karty.
 • Zápisu položek kusy x cena je možné po nastavení zadat i název položky – textový popis.

3. Mzdy:

 • Neschopenky – číslo rozhodnutí o dočasné prac.neschopnosti rozšířeno na 20 znaků.
 • Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou i srážkovou daň dle vzorů MFin pro rok 2017 při současné existenci stejnojmenných za r.2016.

4. Autoservis:

 • Evidence opravovaných aut rozšířena o údaje o zimních a letních pneumatikách (značka, rozměr, disk, rok výroby, datum montáže na auto) se zápisem do evidence uskladněných pneumatik, a dále o jméno, telefon a e-mail na řidiče nebo toho, kdo se o auto stará za zákazníka, který má více aut.
 • Evidence uskladněných pneumatik rozšířena o cenové údaje pro vyúčtování uskladnění s výpočtem za každý den uskladnění a o údaje označující přesné místo jejich uskladnění (řada, regál, buňka).
 • Tomu upraven tisk předacího protokolu o uskladnění a možnost nastavení jeho tisku na papír formátu A4 nebo A5.
 • Tlačítkem lze provést zápis vyúčtování uskladnění z evidence uskladněných pneumatik na zakázku nebo prodejku.

Novinky verze AdmWin 2.71 (25.01.2017)

1. Adresář firem – doplněna kontrola přístupu k zobrazení i výpisů nákupů a prodejů.
2. Zakázky – úživatelské barvení zakázek v jejich seznamu dle stavu rozpracovanosti.
3. Zásoby:

 • Volitelné potlačení zobrazení storen v zobrazení pohybů skladové karty.
 • Výpisy – analýzi prodejnosti – možnost výstupu do tabulky s exportem do MS Excel.
 • Prodejky (účtenky) – v přehledu doplněn sloupec s číslem pokladny, výběr (filtr) na zadanou pokladnu, součtování (sumace) za nastavení výběr prodejek.
 • Prodejky (účtenky) – volitelný tisk textového označení – adresy provozovny.

4. Tisk faktur – vedle QR Platba možnost tisku QR kódu QR Platba + Faktura.
5. Zálohování – přenos dat – z přenosu dat vyjmuto nastavení EET – to je pouze součástí zálohy.

Novinky verze AdmWin 2.70 (09.01.2017)

1. Faktury:

 • V nastavení forem úhrady doplněny sloupce pro označení formy úhrady v němčině a angličtině, které se použijí při tisku v příslušné jazykové mutaci tisku faktury.
 • procento penalizace (denní úrok z prodlení) rozšířen na 7 desetinných míst s promítnutím až do tisku a archivu upomínkového a penalizačního dopisu.

2. Nabídky a poptávky – tištěný název rozšířen na 35 znaků.

3. Zásoby – výdej dle nabídky – do zadání skladových položek pro výdej se zapíší skladové položky z vybrané nabídky, které jsou skladem, v ceně a množství z nabídky.

4. DPH:

 • Rozšíření přenesené daňové povinnosti o další skupinu plnění – 21 – poskytování elektronických komunikací.
 • Ověření spolehlivosti plátce DPH – dle pokynů GFŘ přepracováno na šifrovanou komunikaci (https) se servery FÚ.

5. DE – daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 – doplněna sleva na dani na EET, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2016 s výstupem v xml pro el. podání „Přehledu…“ nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2016 a tisk „Přehledu OSVČ za rok 2016“ pro většinu zdravotních pojišťoven.

6. PU – účetnictví – do přednastavených výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů v EPO2 pro jejich přenos do příloh k přiznání k dani z příjmu PO za r.2016.

Novinky verze AdmWin 2.66 (12.12.2016)

EET – elektronická evidence tržeb:

 • nastavení údajů pro zasílání do EET: – od kdy, provoz, pokladní místo, certifikát, ověřovací mód, zjednodušený režim, výchozí nastavení pro odesílání pokladních příjmových dokladů/stvrzenek, zda při startu zkusit automaticky odeslat účtenky, které se nepodařilo odeslat z důvodu nefunkčního připojení na internet nebo nedostupnosti serveru správce daně.
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) – podléhají EET – elektronická evidence tržeb – vždy od data z nastavení EET a jsou odesílány ihned při svém ukončení včetně storen (zrušení prodejky).
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) – tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ – i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • formy úhrad faktur – určení, které formy úhrad (v hotovosti, kartou) podléhají EET.
 • vydané faktury – seznam – doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr faktur ze seznamu doplněn o možnost výběru na faktury do EET odeslané a neodeslané.
 • vydané faktury – tisk – v případě, že faktura podléhá EET, tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ – i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • vydané faktury – opravy – u faktur, které byly odeslány EET, jsou omezeny – není možné změnit částky, formu úhrady, řádky včetně záznamů DPH, zrušit (vymazat) fakturu.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – seznam – doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr dokladů ze seznamu doplněn o možnost výběru na do EET odeslané a neodeslané.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – jednotlivé – doplněno zaškrtávací pole určující, zda doklad odeslat do EET – jde-li o úhradu vydané faktury, která nebyla do EET odeslána, bude ve výchozím stavu zaškrtnuto jinak dle nastavení.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – tisk – v případě, že doklad podléhá EET, budou na ní vytištěny údaje o do EET odeslané účtence stejné, jako v případě u faktur nebo prodejek.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky – opravy těch, které podlehly EET, budou omezeny – nebude možné změnit částky, záznamy DPH, zrušit (vymazat) doklad
 • odeslání účtenek do systému EET správce daně a přijetí potvrzení s FIK – fiskálním kódem nebo chybové zprávy, proč bylo přijetí do EET odmítnuto.
 • samostatný přehled o odesílání do EET s identifikačními údaji jednotlivých odesílaných zpráv, úspěšnost odeslání – zda byla zpráva přijata systémem EET správce daně, vrácený FIK – fiskální kód nebo identifikace chyby, proč nebyla zpráva o tržbě přijata, možnost opakovaného odesílání zpráv jednotlivě nebo hromadně po případném výpadku připojení k internetu, možnost výběrů odesílaných zpráv o tržbách do EET dle období, z jakých dokladů přišly, stavu úspěšnosti odeslání, součet nebo výpis těchto vybraných odeslání do EET.
 • doplnění kontrol přístupu uživatelů k novým funkcím – k nastavení EET a přehledu odesílaných záznamů o tržbách.

Upozornění:
EET je funkční až od Windows Vista – Windows 7 !
Na Windows XP již nejede požadovaný hash algoritmus SHA256 a zabezpečení síťové komunikace HTTPS/TLS.
Současně musí být ve Windows i NET Framework minimálně verze 3,5 zajišťují aktualizace Windows.

Novinky verze AdmWin 2.65 (15.09.2016)

1. DPH:

 • Zapracován nový tiskopis přiznání k DPH 25 5401 MFin 5401 – vzor č.20.
 • V okně pro vytvoření přiznání k DPH doplněn výběr hlavní hospodářské činnosti z číselníku cz-nace s automatickým doplněním jeho kódu pro elektronické podání.

2. Faktury – výpisy – volitelné, zda rozhodným pro zařazení do vypisovaného období je datum plnění nebo datum vystavení faktury. Do většiny výpisů doplněn sloupec s datem vystavení vedle data plnění nebo se dle této volby mění datum vypisované faktury.
3. Použití ceníku prací – doplněna možnost jeho redukce a zadání množství a cen dle vybrané nabídky. Je-li na zpracovávanou firmu jen jedna nemusí se ani vybírat.
4. Mzdy:

 • Volitelné nastavení, zda náhradu mzdy za nemoc počítat i za dny svátků připadajících na pracovní dny u pracovníků, u nichž je nastaveno nepočítat náhradu mzdy za svátky.
 • Srážky z mezd – u zákonných pohledávek a exkucí doplněno, kolik bylo již bylo splaceno u předchozích zaměstnavatelů nebo před zahájením zpracování mezd v tomto účetním software, s automatickým dopočtem kolik bylo zplaceno z evidovancýh mezd, kolik celkem a kolik zbývá doplatit. V souvislosti s tím upravena i příprava a tisk zápočtového listu.
 • Přepracováno zadání hromadného oznámení změn zdravotní pojišťovně do uživatelsky jednoduššího a rychlejšího.

5. Evidence korespondence – do záhlaví doplněn údaj o celkové částce bez DPH, výběr z neukončených zakázek, které se dopis týká. Do přehledu korespondence doplněn sloupec s částkou bez DPH a sloupec s číslem zakázky, do nástrojové lišty tlačítko pro sumaci celkových částek a částek bez DPH v nastaveném výběru korespondence. Do výběru (filtru) doplněn výběr korespondence na zadanou zakázku.
6. Účetnictví (podvojné) – dlohodobý majetek – plán účetnich odpisů – plán účetních odpisů ovládán standardní zkrácenou nástrojovou lištou včetně tisku a exportu do MS excel.

Novinky verze AdmWin 2.64 (28.07.2016)

1. Obecné – ve všech evidencích zvětšení rozsahu údajů:

 • číslo daňového dokladu z 20 znaků na 30.
 • číslo účetního dokladu z 10 znaků na 12 (2 znaky prefix + 10 ciferné číslo. Dle toho také změněno nastavení číselných řad a jejich použití v dokladech.
 • úvodní řádky faktur, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek z 70 znaků na 100 – jak v jejich nastavení, tak na konkrétních dokladech.

2. Tisk adresy – doplněn o volitelný výstup do souboru formátu csv jak z adresáře firem, tak z tisku faktury.
3. Faktury – nastavení počtu dnů splatnosti přesunuto do nastavení forem úhrady k jednotlivým formám úhrady.
4. Mzdy – nový formulář „Příloha k žádosti o dávku“ – MEMPRI16

Novinky verze AdmWin 2.63 (18.03.2016)

1. Faktury – nastavení pravidelných závazků doplněno o volbu:

 • zda je zakládat jako „obchodní“ nebo nikoliv – pro následné výběry a výpisy závazků.
 • s jakým datem vystavení – k datu založení pravidelného závazku nebo začátku vytváření těchto závazků.

2. DPH:

 • V ostatních daňových dokladech (mimo faktury, účtenky, pokladnu) vyčleněno samostatně Duzp.
 • Doplněn nový kontrolní výpis dokladů zúčtovaných do zadaného období, ale s Duzp v jiném období.
 • V nastavení fakturace volba, zda do záznamů DPH na fakturách přijatých nabízet do data uplatnění nároku na odpočet datum vystavení nebo datum plnění z hlavičky faktury.

3. Účetnictví (podvojné) – uživatelsky v čase zvolitelné nastavení výsledovky a rozvahy pro r.2016 – popis nastavení účetnictví na rok 2016.

Novinky verze AdmWin 2.62 (03.03.2016)

1. Adresář firem – promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty.

2. Tisk faktur

 • Tisk faktur v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českou včetně všech nastavitelných úprav vzhledu.
 • Doplněn tisk ve slovenštině z nastavitelným formátováním jako české a popř. vystavované slovenským subjektem.

3. Zásoby – náhrady – zobrazovaní aktuálních cen možných náhrad k nahrazované položce – druh a úroveň ceny dle zpracování, z kterého je zobrazení náhrad vyvoláno.

4. DPH – výpisy:

 • Volitelný rozpis bodů A.5 a B.3 Kontrolního hlášení na jednotlivé doklady.
 • Volitelné vyloučení pokladních dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním prodejek nebo jízd z kontroly úplnosti záznamů DPH na dokladech.

5. Účetnictví (podvojné):

 • Do nastavení doplněna volba, zda zaúčtování faktur nabízet k datu vystavení nebo k datu plnění.
 • K účetním dokladům doplněn poznámkový blok vyvolatelný i ze zpracování banky a pokladny.
 • Aktualizovaná xml struktura pro přenesení výsledovky a rozvahy na EPO v přiznání k dani z příjmu právnických osob za r.2015.

Novinky verze AdmWin 2.61 (05.02.2016)

1. DPH – seznamy přijatých faktur, účtenek, pokladních dokladů v PU:

 • Doplněny sloupce s evidenčním číslem daňového dokladu a datem zúčtování/uplatnění nároku na odpočet ze záznamů DPH na těchto dokladech.
 • Vyhledávání (pod lupou v nástrojové liště) doplněno o vyhledání dokladu se zadaným evid.číslem daňového dokladu..
 • Pozn. Pro pokladnu DE i PU již bylo dříve možné vyhledávání dokladů zadaného evidenčního čísla daňového dokladu pod „Pomocné“ – „Záznamy DPH z pokladny“.

2. Mzdy:

 • Nový xml formát (datová věta) pro el. podání „Přehledu o výši pojistného“ na ČSSZ.
 • Nový tiskopis „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech“ MFin 5241 – vzor č.10.
 • Nový tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech…“ MFin 5460 vzor č.24 pro zálohovou daň z příjmu a MFin 5460/A-3 pro srážkovou daň pro rok 2016 při zachování stejnojmenných i pro rok 2015.

3. Faktury – tisk dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků/pohledávek k zadanému datu doplněn o možnost tisku jen na vybraného dodavatele/odběratele.
4. Zásoby – v nastavení tisku prodejek doplněna možnost potlačení tisku SKP položek při tisku na A4.

Novinky verze AdmWin 2.60 (8.01.2016)

DPH – kontrolní hlášení:

 • Do záznamů DPH za přijatá nebo uskutečněná plnění na dokladech s vyplněným DIČ dodavatele/odběratele a hodnotou včetně daně pod 10 000 doplněno zaškrtávací pole pro zahrnutí i tohoto záznamu DPH do dokladů vypisovaných na kontrolní hlášení jednotlivě, tj. části B.2 nebo A.4, pro případy, které by systém automaticky zařadil do kumulativních, typickým případem jsou měsíční platby záloh na energie, pokud jsou zapisovány jednotlivě každý měsíc samostatně.
 • V nastavení pravidelně opakovaných závazků doplněno do oblasti pro automatické generování záznamů DPH číslo daňového dokladu, se kterým se mají vytvářet, a zaškrtávátko pro měsíční platby nižší 10 000, že pocházejí z daňového dokladu, který je na celkovou částku vyšší než 10 000. Typicky pro splátkové a platební kalendáře.
 • Číslo daňového dokladu v záznamech DPH rozšířeno na 20 znaků.
 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92f od 1.2.2016 o další kódy plnění.

Mzdy:

 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2016.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2015.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 20.
 • Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému) – dle zpracovávaného období mezd. Pro mzdy od 2016 se nepočítá a neodvádí.
 • Nový „Přehled o výši pojistného“ pro ČSSZ pro r.2016 včetně nového xml formátu pro el. podání za současné existence stejnojmenného pro r.2015.

Daňová evidence:

 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2015 – změněna evidence dětí a výpočet daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2015 s výstupem v xml pro el. podání „Přehledu…“ nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude ale provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2015 a tisk „Přehledu OSVČ za rok 2015“ pro většinu zdravotních pojišťoven.

Start verze AdmWin

© Ing. Vladimír Jehlička

Start verze je verze ekonomického systému AdmWin, která má všechny součásti, ale je omezená pouze počtem záznamů v databázích. Pokud se rozhodnete zakoupit plnohodnotnou verzi programu, zatelefonujete, nebo vyplňte zde po „kliknutí“ uvedenou objednávku,  nebo jí pošlete e-mailem, či klasickou poštou.

Po úhradě zálohové faktury zašleme obratem Vámi vybraným způsobem, ale třeba i e-mailem,  neomezenou plnohodnotnou verzi programu a poštou vyúčtování formou faktury s licenčním ujednáním opravňující k používání zakoupeného softwarového produktu.

Z dodané plnohodnotné a  neomezené verze stačí k již zapsaným údajům buď doinstalovat jen „program“ a pokračovat dále, nebo si neomezenou verzi nainstalovat celou a začít s naším ekonomickým systémem „na ostro“ znovu.

Možnosti instalace AdmWin:

1. Instalace START verze z internetu
Zvolený produkt si tlačítkem „Uložit“ v okně „Stažení souboru“ uložte do zvoleného – nejlépe prázdného adresáře (složky) na svém PC a spusťte program Setup_AdmWin.exe

2. Instalace dodaná přes e-mail
Klikněte na  odkaz uvedený v e-mailu a dále pak již pokračujte dle instrukcí a přiložených obrázků.

3. Instalace dodaná na CD
a) Dodáno jen AdmWin – po založení CD do mechaniky se za chvíli spustí instalace AdmWin sama. Pokud ne, na CD vyhledejte soubor Setup_AdmWin.exe a spusťte – otevřete jej
b) Dodáno je více produktů – na CD je více adresářů (složek). V adresáři (složce) AdmWin na CD vyhledejte spusťte program Setup_AdmWin.exe

Vlastní instalace programem Setup_AdmWin.exe:

1. Začíná kontrolním dotazem průvodce instalací AdmWin pro případy spuštění omylem.
2. V zobrazeném okně pozorně čtěte – průvodce instalací AdmWin Vás již povede sám. Ve volbách zadání cílové složky, kam má být programový systém nainstalován, doporučujeme zadávání názvů složek jen ve velikosti do 8 znaků (např. potvrďte nabízené AdmWin). V názvu složky nesmí být mezery, lomítka a písmena s českou diakritikou.
3. Pokud již máte dříve instalován AdmWin (i nižší verze), instalaci proveďte do téhož adresáře (složky), kde byla původní instalace.

Po ukončení instalace
se Vám na ploše Windows zobrazí ikona (zástupce), po jejímž prvním spuštění se pro uživatele s licencí:

a) Standardní – nainstalují automaticky i nová data. Pokud již v tomto adresáři existují, nová data se neinstalují a nově instalovaný program s nimi dále pracuje.

b) Víceuživatelskou – nabídne prázdné okno určené pro přepínání mezi instalovanými daty jednotlivých klientů. V tomto okně je možné si tlačítkem:
– „Instalovat nová data“ – nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře
– „Přidat existující“ – do seznamu přidat odkaz na již nainstalovaná účetní data jednotlivých firem.

c) Síťovou – nabídne prázdné okno určené pro připojení k datům ADM na serveru. V tomto okně je možné tlačítkem:
– „Instalovat nová data“ – nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře, která budou sloužit jako sdílená data všemi uživateli.
– „Připojit síťově“ – vyhledat instalovaná sdílená data, ke kterým se má stanice s touto instalací připojovat.

Vlastníte-li licenci jak pro AdmWin DE (JÚ) tak pro AdmWin PU, lze s daty pracovat z jediné instalace AdmWin – přepínáním v okně „Jiné účetnictví“.

Kompletní dokumentaci naleznete po spuštění AdmWin pod volbou “Nápověda” (nebo na klávesnici F1). Pozorně si jí přečtěte!

Upgrade programového systému AdmWin na aktuální verzi:

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0, ADM I. od v.6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:

a) Standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.

b) Víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 – pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.

c) Síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC!
Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.

Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.

POZOR! Nad daty převedenými do aktuální verze nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM!

Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý, aktualizujte z lišty Windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!