AdmWin DE

účetně evidenční programový systém pro soukromé podnikatele podléhající daňové evidenci nebo uplatňují výdaje procentem z příjmů.

© Ing. Vladimír Jehlička

Jedná se o provázaný systém ekonomických agend sloužící pro jednoduchou evidenci a urychlení administrativních činností podnikatelů.

 

Obsahuje zejména tyto evidence:

 

1. Deník příjmů a výdajů – v původním jednoduchém účetnictví označován jako peněžní deník. Evidence příjmů a výdajů za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmu. Vedle základního členění na příjmy zdanitelné a nezdanitelné a výdaje daňové a nedaňové, si lze v rámci nich definovat své vlastní další členění do 2 úrovní podřízenosti. Nejčastěji používané jsou přednastaveny. Ve vlastních záznamech lze platby jednoduše přiřazovat k fakturám (závazkům, pohledávkám, zálohovým fakturám, účtenkám) v různých měnách, provádět změny, zapisovat současně DPH do záznamní povinnosti, sledovat příjmy a výdaje na vlastní akce a tak získávat okamžitě údaje o jejich efektivnosti. K dispozici jsou okamžité rozbory hospodaření, výsledovka, rozvaha, uzávěrkové výkazy, neuhrazené zůstatky závazků a pohledávek apod. Předběžný výpočet daně z příjmu a přehledů pro pojišťovny. Tisk příjmových i výdajových dokladů, stvrzenek. Import a export bankovních výpisů při používání homebankingu.

2. Zakázek – (přijatých objednávek) se záznamem údajů o zákazníkovi, jeho požadavcích, tisk zakázkového listu, evidence a zúčtování materiálu dodaného zákazníkem, evidence spotřeby materiálu a provedených prací na zakázce nebo vyskladnění zboží, s možností tisku dodacího listu. Přehledy o postupu realizace jednotlivých zakázek a nákladech na jednotlivé zakázky. Evidence požadavků zákazníka a průběžné vyhodnocování jejich plnění, sumáře a soupisy nesplněných požadavků. Terminář přislíbených zakázek k dispozici již při záznamu nové zakázky.

3. Vydaných objednávek – včetně jejich položek a tisku s případnou vazbou na sklad a možností automatického vystavení objednávky na nezajištěné skladové položky (podlimitní a požadované zákazníky), příjem na sklad podle objednávek. Přehledy o plnění dodávek, prodeji jejich položek, atd.

4. Pohledávek – vydaných faktur – možnost vystavení faktury na evidovanou zakázku nebo dodací list, popř. přímo fakturovat položky z evidence skladu, objednávek, majetku, popř. z ceníku prací. Fakturace v cizích měnách. Přehledy o splatnosti v časových horizontech, tisk upomínkových a penalizačních dopisů. Zálohové a proforma faktury a jejich vyúčtování do konečných faktur.

5. Závazků – přijatých faktur – možnost záznamu faktury na zboží dle přijatých dodacích listů či vydaných objednávek, evidence ostatních závazků, jako např. na nájemné, mzdy, leasing apod., popř. i v cizích měnách. Sledování dle data splatnosti s možností vytištění příkazů k úhradě či jejich výstupu do souboru pro následný elektronický platební styk, porovnání závazků a pohledávek k jedné firmě. Terminář plateb, upozorňování na splatné závazky. Evidence zálohových faktur přijatých a jejich zúčtování do konečných faktur.

6. Skladová – vytváří se automaticky na základě evidence přijatých a vydaných dodacích listů, nákup a prodej přes faktury i za hotové prodejkami , z evidence spotřeby materiálu na zakázku. Evidence pohybů, sledování minimálních a bezobrátkových zásob, inventarizace. Zásoby mohou být až na 99 skladech, evidence pohybů mezi nimi. Prodejní ceny je možné mít ve třech úrovních a mohou být přiřazeny k odběratelům. Simulace prodejní pokladny, tisk prodejek, případné ovládání pokladní zásuvky. Příjem a výdej může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu, včetně tisku skladových štítků s čárovým kódem

7. Dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, drobného) – se také vytváří automaticky z evidence přijatých a vydaných faktur. Řada výběrů a přehledů, inventarizace, automatický výpočet, sledování a účtování odpisů. Evidence technických zhodnocení a oprav. Evidence používání odpovědnými osobami.

8. Dodavatelů a odběratelů – pro pohodlné doplňování jejich údajů do evidovaných dokladů – zakázek, objednávek, faktur, dodacích listů. Při připojení k internetu možnost přímé kontroly (lustrace) evidované firmy v registrech ARES, plátců DPH, obchodním rejstříku, možnost aktivního přístupu na její internetovou prezentaci a e-mail. Evidence kontaktních pracovníků firmy a nabízeného zboží či služeb s bohatou možností přehledů, výběrů a vyhledávání, analýza obchodování s těmito firmami. Hromadný i jednotlivý tisk adres na obálky.

9. Ceník prací – poskytovaných služeb – pro zjednodušení při záznamu provedených prací na zakázku, fakturu i jen pro zpracování úkolových a podílových mezd.

10. Personální a mzdová – podpůrný prostředek pro zpracování mezd – časových, úkolových a podílových. Výpočet časových a hodinových mezd, úkolová a podílová mzda se počítá ze zaevidovaných prací na zakázky, faktury i zvlášť. Výpočty nemocenských dávek pro velké organizace, daní a odvodů pojištění. Tisky výplatních listin, mzdových lístků, výčetky platidel, příkazů k úhradě na odvody z mezd. Tisk mzdových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech, výkazy pro správu soc.pojištění, přihlášky a odhlášky k pojištění zaměstnanců, zákonné pojištění odpovědnosti, hlášenky změn a výkazy zdravotním pojišťovnám, evidenčních listů důchodového pojištění přímo do formuláře a další.

11. Sledování daně z přidané hodnoty (DPH) – u plátců daně z přidané hodnoty, se při záznamu jakýchkoliv zdanitelných plnění automaticky nabízí záznam daně, která je dále evidována pro požadované výpisy seznamů daňových dokladů a zdanitelných plnění až po celkový výkaz DPH za zdaňovací období s tiskem daňového přiznání. Přehledy daně za více období.

12. Evidence finančních rezerv a finančního majetku – pro účely požadovaných účetních výkazů o majetku firmy.

13. Evidence korespondence – přijaté a odeslané pošty s možností poznámek, importů vlastních textů dopisů.

14. Cenové nabídky a kalkulace, rozpočty – pro evidence nabídek, do kterých lze přiřazovat volně skladové položky, položky z ceníku prací, textové řádky a provádět na nich cenové přepočty s možností tisku v mnoha variacích. Převod do požadavků na zakázky či jen do prostě evidovaných požadavků firem.

15. Cenové poptávky – evidence poptávek po různých produktech s možností doplnění údajů o cenové nabídce od poptávaného.

16. Kniha jízd – evidence služebních cest (jízd) a používaných dopravních prostředků, včetně případného zaúčtování do deníku příjmů a výdajů

Další údaje:

 • Jednoduchá instalace
 • Poradenství po telefonu, konzultace a zaškolení u prodejců po celé republice
 • Systém nevyžaduje zvláštního odborného nastavování. Uživatel je při záznamu dokladů průběžně jednoduše veden systémem voleb, nabídek a nápověd. Vhodné tedy i pro uživatele začínající s prací na PC. K dispozici je interaktivní nápověda ke zpracovávané úloze i celému systému
 • Nové programové verze jsou průběžně ověřovány komorou účetních a daňových poradců
 • Upgrade jsou do 6-ti měsíců od data prodeje nové licence poskytována na požádání zdarma
 • Při přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví možnost částečného převodu dat AdmWin DE do AdmWin PU (např. adresář firem, ceníky, závazky a pohledávky, skladové karty, majetek, evidence zaměstnanců)
 • Ochrana dat heslem k celému systému i jeho jednotlivým funkcím – v síti možnost nastavení přístupu jednotlivým uživatelům
 • Program umožňuje export a uložení výstupů do Excelu, souborů PDF, EMF, případné přímé poslání příloh e-mailem
 • Formuláře AdmWin tištěné nebo převedené do datové věty XML jsou akceptovány úřady – např. přiznání a souhrnné hlášení DPH, přihlášky a odhlášky OSSZ, hromadné oznámení zaměstnavatele ZP, přehled o platbách pojistného ZP, přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, přílohy k žádosti o nemocenskou dávku(nemocenské, ošetřovné, peněžní pomoc v mateřství), oznámení o nástupu do zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtový list, žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech, evidenční list důchodového pojištění
 • Příjem a výdej do skladu může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu, včetně tisku skladových štítků s čárovým kódem
 • Tisk prodejek je možné realizovat i na jinou tiskárnu než je výchozí
 • V evidenci firem možnost přímé kontroly (lustrace) evidované firmy v registrech ARES, plátců DPH, obchodním rejstříku
 • Možnost úprav na přání uživatele

K systému je dále k dispozici tato nástavba:

 • Autoservis – evidence zakázek na opravy vozidel s možností zaevidování informací o vozidle (SPZ-RZ, druh vozidla, stav tachometru, stav PHM, chladící směs, olej, rádio, anténa, pneu, povinná výbava, číslo karoserie-rámu, číslo motoru a další)

Nároky na prostředí, ve kterém lze systém provozovat.

Program AdmWin klade na použitou výpočetní techniku minimální nároky.

Požadovaná zařízení jsou na našem trhu běžně k dostání za přijatelné ceny.

Minimální požadavky, které musí výpočetní systém splňovat jsou:

 • Minimální – procesor 486
 • 16 MB RAM
 • 20 MB volného prostoru na disku
 • Operační systém Windows 2000 a vyšší
 • Libovolná tiskárna tisknoucí z Windows